แผนกกุมารเวชกรรม

5863722036e7e40f75000052 original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 2

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10220-1 ตรวจสุขภาพ/ฉีดวัคซีน ต่อ 10241-2
Hot-line 0 2838 5562

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 07.00 น. - 19.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 น. - 19.00 น.

ภาพรวมของหน่วยงาน

 1. ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กดีและเด็กป่วยโดยกุมารแพทย์ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี
 2. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันและรักษาโรคโดยทีมกุมารแพทย์ทั่วไป และกุมารแพทย์เฉพาะสาขา ตรวจุสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักาษาโรคเด็กตามอาการป่วย
 3. มีพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยเด็กแยกเป็นสัดส่วน ระหว่างเด็กป่วยและสุขภาพดีอย่างชัดเจน
 4. ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด รวมถึงปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้นมบุตรโดยกุมารแพทย์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด และทีมพยาบาลที่มีความชำนาญในเรื่องนมแม่
 5. มีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการเจ็บป่วย การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือกรณีฉุกเฉินของเด็ก

 

ขอบเขตการบริการ

เด็กแรกเกิด - 15 ปี                                                                                           

ศักยภาพ / บริการ

 1. คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
 2. คลินิกโรคภูมิแพ้
 3. คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก
 4. คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 5. คลินิกพัฒนาการเด็ก
 6. คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อ
 7. คลินิกโรคหัวใจในเด็ก
 8. คลินิกโรคเลือดในเด็ก
 9. คลินิกทารกแรกเกิด
 10. คลินิกผิวหนัง
 11. คลินิกโรคติดเชื้อ
 12. คลินิกศัลยกรรม

บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
บริการตรวจสุขภาพเด็กตามวัย และฉีดวัคซีน พร้อมทั้งให้บริการคลินิกเฉพาะทางพิเศษ ได้แก่

 • บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก
 • คลินิกน้ำนมแม่ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ทำอย่างไรให้น้ำนมมากพอ ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้นมบุตร เช่น ปัญหาหัวนมแตก การเจ็บคัดเต้านม โดยกุมารแพทย์และพยาบาลที่ได้รับการอบรมเพิ่มเติมด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • คลินิกพัฒนาการเด็กและการทดสอบเชาว์ปัญญาโดยจิตเวช
 • คลินิกฝึกพูด ให้คำปรึกษาและฝึกพูดในเด็กที่พูดช้าพูดไม่ชัดหรือพูดแล้วผู้อื่นฟังไม่รู้เรื่องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความผิดปกติของการพูด (Spcech Pathologist) ประสานการทำงานกับกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและจิตแพทย์เด็ก
 • คลินิกการศึกษาพิเศษ ฝึกทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ให้แก่ เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้และเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ