แผนกอายุรกรรม

5f0bf37d36e7e408fe0000a3 original

สถานที่ตั้ง

อาคารเสริมคุณ- หลุยส์เวย์ ชั้น 1

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 40100-1
Hot-line 0 2838 5502

เวลาทำการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 น. - 12.00 น. หรือ 20.00 น.
พฤหัส-เสาร์ 07.00 น. - 20.00 น
จันทร์-พุธ, อาทิตย์ 06.00 น. - 20.00 น.

ภาพรวมของหน่วยงาน

แผนกอายุรกรรม มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่รักษาโรคด้วยยาเป็นหลัก ผู้ป่วย/ผู้รับบริการสามารถเลือกแพทย์เฉพาะทางที่เหมาะสมกับโรค ซึ่งแพทย์แต่ละท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการตรวจรักษา รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ขอบเขตการบริการ (ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)

 1. ผู้ป่วยกลุ่มโรคอายุรกรรม
 2. ผู้ป่วยกลุ่มโรคอายุรกรรมเฉพาะทาง ประกอบด้วย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทและสมอง โรคมะเร็ง โรคไต โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรคเลือด โรคติดเชื้อ และจิตเวช
 3. บริการคัดกรองก่อนผ่าต้ด

ศักยภาพ / บริการ

 • การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow)
 • การเจาะก้อนไทรอยด์
 • การเจาะปอด
 • การตรวจสมรรถภาพปอด
 • คลินิกเบาหวาน ให้บริการ ให้ความรู้ คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ญาติ/ผู้ดูแล โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมจากสมาคมเบาหวานฯ

แผนกอายุรกรรมเฉพาะทาง

5f0bf40236e7e408fe0000a4 original

สถานที่ตั้ง

อาคารเสริมคุณหลุยส์เวย์ ชั้น 1

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 40120-1
Hot-line 0 2838 5503

เวลาทำการ

วันจันทร์,อังคาร,อาทิตย์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.30 - 20.00 น.

วันพุธ,พฤหัสฯ,ศุกร์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.30 - 22.00 น.

วันเสาร์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.30 - 16.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 12.00 น. หรือ 08.00 - 20.00 น. (ขึ้นอยู่กับแพทย์ที่ออกตรวจ)

ภาพรวมของหน่วยงาน

ให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยยา ให้การพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยในกลุ่มโรคอายุรกรรมเฉพาะทาง และอายุรกรรมทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ในภาวะที่ต้องให้การรักษาพยาบาลที่เร่งด่วน ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรวดเร็ว ปลอดภัย

 

อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษ (Highlight)

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด เพื่อวิเคราะห์โรคของปอด

 

ขอบเขตการบริการ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมเฉพาะทาง อาทิเช่น

กลุ่มผู้ป่วย

 • ระบบประสาทและสมอง
 • ระบบโรคไต
 • ระบบทรวงอกและปอด
 • ระบบจิตเวช
 • ระบบโรคติดเชื้อ
 • ระบบโรคข้อและรูมาติซั่ม

 

ผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไป อาทิเช่น

กลุ่มผู้ป่วย

 • ระบบทางเดินหายใจ
 • ระบบทางเดินอาหาร (ที่ไม่ซับซ้อน )       

 

ศักยภาพ / บริการ

บริการหลัก

 • วินิจฉัย ตรวจรักษา ตามมาตรฐานและจรรยาวิชาชีพ
 • ให้บริการด้านการพยาบาลตามมาตรฐานและจรรยาวิชาชีพ
 • ให้คําปรึกษา ความรู้และการสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการตามกลุ่มโรค
 • ให้คําปรึกษา ตอบข้อซักถามด้านสุขภาพ หรือบริการต่างๆของโรงพยาบาลทางโทรศัพท์


บริการเสริม

 • บริการตรวจสอบสุขภาพเพื่อทําประกันชีวิต
 • ออกใบรับรองแพทย์เพื่อรับรองก่อนเข้าทํางาน เพื่อสมัครเรียน เพื่อสอบใบขับขี่ เป็นต้น
 • จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
 • ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสากับโรงพยาบาล
 • ร่วมกิจกรรมชุมชนกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ


งานบริการแผนกอายุรกรรมเฉพาะทาง

มีแพทย์อายุรกรรมเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีชื่อเสียง อาทิ เช่น ระบบประสาทและสมอง ระบบทางเดินหายใจ ระบบโรคไต ระบบการติดเชื้อ ระบบข้อ รูมาตอยด์ และจิตเวช

กิจกรรมการพยาบาลที่ให้บริการ

 • การให้การพยาบาลเบื้องต้น เช่น การดูดเสมหะ การให้Oxygen การให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น
 • การให้การพยาบาลตามแผนการรักษา เช่น การเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจวินิจฉัย การให้สารละลาย / ยาทางหลอดเลือดดํา การฉีดยา การใส่ / เปลี่ยนสายปัสสาวะ การใส่ / เปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก การพ่นยา เป็นต้น
 • การช่วยแพทย์ทําหัตถการต่างๆ
 • การให้คําปรึกษาความรู้และการสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการตามกลุ่มโรคต่างๆ ให้คําปรึกษา ตอบข้อฃักถามด้านสุขภาพหรือบริการต่างๆของโรงพยาบาลทางโทรศัพท์