แผนกปฏิบัติการการแพทย์

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 7

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02-838-5555 ต่อ 10750-1 สายตรง 02-838-5580

เวลาทำการ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ห้องปฏิบัติการการแพทย์ชั้น 7 อาคารร้อยปีบารมีบุญ
เปิดบริการห้องเจาะเลือด ตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น. ที่ OPD อาคารเสริมคุณหลุยส์เวย์ ชั้น 1 และให้บริการตรวจวิเคราะห์ที่ OPD ตั้งแตเวลา 06.00 - 15.00 น.

ข้อมูลพื้นฐาน - ภาพรวมของหน่วยงาน

     ห้องปฏิบัติการการแพทย์ให้บริการตรวจวิเคราะห์โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการการแพทย์ ฉบับ พ.ศ. 2555 ซึ่งให้บริการตรวจวิเคราะห์ในสาขาเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ธนาคารเลือด จุลชีววิทยาคลินิก และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ทั้งนี้เพื่อการ วินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรคและการป้องกันโรค หรือเพื่อการประเมินสภาวะสุขภาพ และการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการได้ตระหนักถึงความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ และรวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ขอบเขตการบริการ

ให้บริการเจาะเลือด/เก็บสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ตามใบสั่งตรวจ และตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ดังนี้

  1. แผนกปฏิบัติการการแพทย์ ชั้น 7 อาคารร้อยปีบารมีบุญ

  • บริการตรวจวิเคราะห์ในงานเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และธนาคารเลือด ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการส่งต่อตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในกรณีที่โรงพยาบาลไม่ได้เปิดให้บริการเช่น การตรวจชิ้นเนื้อ เซลล์วิทยา และ Special lab ต่างๆ เป็นต้น
  • บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ แก่ผู้รับบริการที่มาตรวจสุขภาพใน      โรงพยาบาล และออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
  • จัดหาและเตรียมโลหิตที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย 
  • บริการให้ข้อมูลทางด้านวิชาการทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 2. แผนกปฏิบัติการการแพทย์ ชั้น 1 อาคารเสริมคุณ-หลุยส์เวย์

  • เปิดบริการห้องเจาะเลือด ตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น.
  • ให้บริการตรวจวิเคราะห์เฉพาะงานเคมีคลินิกทั่วไป, CBC, Urine exam และ Rapid test ตั้งแต่เวลา 06.00 - 15.00 น.

 

ศักยภาพ / บริการ

       ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ มีความถูกต้อง ถูกคน ทันตามเวลาที่กำหนด ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ