แผนกส่งเสริมสุขภาพ

593a555636e7e41b2400006e original

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารปิยะการุณ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02-838-5555 ต่อ 51200-5 สายตรง 02-838-5416

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ 07.00-17.00 น.
หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อมูลพื้นฐาน - ภาพรวมของหน่วยงาน

       ในการรักษาโรคนั้น แพทย์ยึดสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการเป็นหลัก โรคบางอย่างหรืออาการของโรคบางโรค เมื่อแพทย์ทำการตรวจ วินิจฉัยและให้การรักษาพยาบาลที่ถูกต้องแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านต่อได้ โดยการดูแลปฏิบัติตนของผู้ใช้บริการเองหรือของผู้ใกล้ชิดอย่างถูกหลักวิธีตามสภาพการณ์ของโรค แล้วมาพบแพทย์เป็นระยะๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรังทั้งหลาย ซึ่งเป็นโรคที่ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่และการให้กำลังใจจากญาติอย่างใกล้ชิด อาการเจ็บไข้ส่วนใหญ่รักษาหายได้ หากคุณมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  เลือกวิธีการรักษาให้ถูกโรค รวมทั้งรู้จักปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ก็ย่อมเอาชนะภัยของโรคและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เสมอ 

        การให้บริการของแผนกส่งเสริมสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการป้องกัน  ฟื้นฟู และสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการภายในและภายนอก ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติที่ถูกต้อง

 

ขอบเขตการบริการ

ให้บริการและส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ รวมไปถึงบริษัทคู่สัญญา ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

 

ศักยภาพ / บริการ

การให้บริการส่งเสริมสุขภาพภายในและภายนอกโรงพยาบาล ได้แก่

1.การให้บริการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์อย่างต่อเนื่องที่บ้าน ได้แก่ การใส่สายให้อาหาร,การใส่สายสวนปัสสาวะ,เจาะเลือด,ทำแผล, เยี่ยมให้คำแนะนำ

2.ให้บริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ในกลุ่มโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดสมองตีบ

3.การให้บริการจัดพยาบาลพิเศษดูแลผู้ป่วย / ผู้สูงอายุที่บ้าน และเฝ้าไข้ในโรงพยาบาล

4.การตรวจสุขภาพนักเรียน

5.การให้บริการฉีดวัคซีนแก่พนักงานบริษัท / โรงเรียน

6.จัดพยาบาลเพื่อปฏิบัติงานในห้องปฐมพยาบาลบริษัทและโรงเรียน

7.การจัดอบรมความรู้ด้านสุขภาพ

8.การออกบูธแนะนำสุขภาพภายในและภายนอกโรงพยาบาล

9.การออกหน่วยปฐมพยาบาล