ศูนย์ทันตกรรม

57e933860478820001000002 original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารบุญ ชั้น 3

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10300-1
Hot-line 0 2838 5564, 0 2838 5565

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.00 น. - 20.00 น
อาทิตย์ และ หยุดนักขัตกฤษ์
เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

ภาพรวมของหน่วยงาน

ศูนย์ทันตกรรมให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์สหสาขาที่มีความชำนาญ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วมีระบบส่งต่อเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ทันตกรรมมีห้องตรวจที่ทันสมัย เป็นสัดส่วนมีเครื่องมือที่ผ่านระบบปลอดเชื้อ รวมทั้งระบบระบายอากาศตามมาตรฐานและอุปกรณ์ฟอกอากาศ ดูดละอองฝอยจากการกรอฟันเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรค รวมทั้งเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

ศูนย์ทันตกรรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษ (Highlight)

ศูนย์ทันตกรรม มีห้องตรวจทางรังสีที่สามารถถ่ายภาพในช่องปากและใบหน้าด้วยภาพที่คมชัด และการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan) 3 มิติที่ชัดเจนแม่นยำ สะดวกง่ายต่อการวิเคราะห์ผลเพื่อประสิทธิภาพในการวางแผนการรักษา

- ระบบการหมุนเวียนและการระบายอากาศที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ปลอดเชื้อในห้องทำฟัน

- เครื่องฟอกอากาศและเครื่องดูดละอองฝอยในการทำฟัน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของน้ำ, น้ำลาย และวัสดุในการทำฟัน

ขอบเขตการบริการ

  • ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแมกซิโลเฟเซียล(Oral and Maxillofacial Surgery) การรักษาเนื้อเยื่อ กระดูก เหงือก ฟัน และขากรรไกรที่ผิดปกติโดยวิธีผ่าตัด  และการทำผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน
  • ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก) Periodontics  -ตรวจรักษาเหงือกอักเสบที่อักเสบ บวมเป็นหนอง ฟันโยก  ให้เข้าสู่สภาพปกติ  รวมถึงการทำศัลยกรรมปลูกเหงือกให้สวยงาม  และปลูกกระดูกเบ้าฟันให้กระดูกแข็งแรง
  • ทันตกรรมกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics) -ทำฟันปลอมทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป  ที่สามารถออกแบบให้เข้าผู้รับบริการแต่ละราย ที่มีทั้งแบบติดแน่น ถอดได้ และรวมทั้งการทำรากฟันเทียม
  • ทันตกรรมรากเทียม(Dental Implantology) –เป็นการทำฟันปลอมที่ใช้รากฟันเทียม(Dental Implant) ที่ทำจาก Titanium เป็นหลักยึดให้ติดกับกระดูกขากรรไกร เพื่อการบดเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด
  • ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) –ผู้รับบริการสามารถรับคำปรึกษาและวางแผนร่วมกับทันตแพทย์จัดฟันถึงความเหมาะสมที่หลากหลายของผู้รับบริการ  ต่อชนิดหรือวิธีของการจัดฟัน  เช่นระยะเวลาในการจัดฟันกับการใช้ชีวิตประจำวัน   ชนิดหรือวิธีของการจัดฟันกับการใช้ชีวิตประจำวัน
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontic) ตรวจรักษา ให้คำแนะนำการดูแลและวิธีการป้องกันฟันผุ  ให้ลูกน้อยมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง  ด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทันตกรรมเด็ก
  • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม(Esthetic Dentistry) –เป็นการตรวจรักษา และวินิจฉัยสุขภาพในช่องปากรวมถึงการวางแผนการรักษา  การให้การคำแนะนำการดูแลความสวยงามของฟันตามธรรมชาติ และความสวยงามของฟันจากการตบแต่ง  ซึ่งเป็นการสร้างรอยยิ้มที่สดใสสวยงามในการเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ  ด้วยการรักษาทางทันตกรรม
  • ทันตกรรมรักษารากฟัน(Endodontics) –เป็นการรักษาดูแลฟันธรรมชาติไว้ให้นานที่สุด  โดยวิธีการรักษาคลองรากฟัน และการอุดคลองรากฟัน  ด้วยวิธีและเทคนิคที่ทันสมัย
  • ทันตกรรมบดเคี้ยว และข้อต่อขากรรไกร(Occlusion and Temporo Mandibular Joint) – เป็นการแก้ปัญหาการสบฟันที่ผิดปกติ  ความเจ็บปวดของข้อต่อขากรรไกร และกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบดเคี้ยว รวมถึงปัญหาการนอนกรน  และปัญหาการนอนกัดฟัน  มักเป็นปัญหาที่ไม่ทราบสาเหตุหรือมองข้ามของคนส่วนใหญ่  ประกอบกับเป็นสาขาเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่มีไม่มากในปัจจุบัน

ศักยภาพ / บริการ

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  มีทันตแพทย์ประจำและสมทบจากสถาบันที่เปี่ยมด้วยคุณสมบัติเฉพาะด้านในการดูแลรักษา มีระบบการส่งต่อเพื่อรองรับการรักษาดูแลผู้ที่ต้องพบทันตแพทย์เฉพาะทางในการรักษา และเครื่องมือที่ทันสมัย 

ศูนย์ทันตกรรมมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยโรค พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิผล

 

งานที่สนับสนุนงานบริการ

ศูนย์ทันตกรรมมีเอกซเรย์ที่เป็นระบบ Digital และระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ในการเพิ่มคุณภาพการวินิจฉัย สามารถให้บริการภายในและการบริการภายนอก ทางศูนย์ฯ จัดให้มีการบริการแจ้งเตือนการพบทันตแพทย์ ให้กับผู้รับบริการที่ต้องการทุกท่าน โดยสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์