ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล

 

ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล  โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   

ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลเปิดอบรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ 2002  โดยเซอร์อเดลา พิศุทธิ์สินธพ  และเซอร์ลอเรนซ์ โพธิเนตร์ ผู้นิเทศ ซึ่งจบหลักสูตร Clinical  Pastoral Education จากประเทศฟิลิปปินส์ ท่านทั้งสองได้เปิดสอนหลักสูตรการอภิบาล (Clinical  Pastoral Education) ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการอภิบาลผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณและการเรียนรู้ชีวิตตนเองผ่านประสบการณ์การเยี่ยมผู้ป่วย  การใช้ชีวิตกลุ่ม ให้กับบุคลากรที่ทำงานด้านการอภิบาลทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล  ได้แก่ บาทหลวง คณะนักบวช และฆราวาส ต่อมาเห็นว่าบุคลากรของโรงพยาบาลเป็นกำลังสำคัญในการอภิบาลผู้ป่วย จึงได้เปิดสอนหลักสูตรสำหรับบุคลากรที่มีชื่อว่า Supervised Pastoral Education โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยและญาติได้รับการอภิบาลทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณที่ดี จากการอบรมนี้นำไปสู่การเป็นจิตอาสาในการอภิบาลบรรเทาใจผู้ป่วยและญาติตลอด 24 ชั่วโมง ของบุคลากรประจำโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้มีความรู้และวิธีการที่ถูกต้องในการอภิบาลผู้ป่วย-ญาติ และผู้ที่ต้องการได้รับคำปรึกษาด้านจิตใจ
  2. เพื่อเรียนรู้จักตนเองโดยการอภิบาลผู้ป่วยและจากกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน การรู้จักตนเองนี้นำไปสู่ความเข้าใจ การยอมรับจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองและผู้อื่น รวมไปถึงด้านอื่นๆที่ตนเองไม่เคยได้รับรู้มาก่อน เป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงด้านจิตวิทยา เทววิทยา สังคมวิทยา และอื่น ๆ 
  3. ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการฟังด้วยจิตเมตตา เพื่อเข้าใจทั้งคำพูด การกระทำ ปฏิกิริยาและความรู้สึกของผู้ป่วยและญาติ

 

 

ขอบเขตการบริการ

เปิดสอนให้แก่กลุ่ม บาทหลวง คณะนักบวช สามเณร ฆราวาส และบุคลากรของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ที่ทำงานด้านการอภิบาล หรือผู้ที่มีความสนใจเรื่องการอภิบาลบรรเทาใจ

 

ระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตรการอภิบาล Clinical Pastoral Education ระยะเวลาในการอบรม 3 เดือน อบรมทุกวัน

หลักสูตรการอภิบาล Supervised Pastoral Education ระยะเวลาในการอบรม 3 เดือน จำนวน 12 ครั้ง

ที่ตั้ง / เบอร์ติดต่อของหน่วยงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจิตตาภิบาลชั้น 18 อาคารร้อยปีบารมีบุญ  โทรศัพท์ 02-838-5555 ต่อ 11828 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00น.