ศาสนกิจและงานอภิบาล

 

ข้อมูลพื้นฐาน – ภาพรวมของหน่วยงาน

การอภิบาล หมายถึง การดูแลที่เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยเล็งเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นการดูแลที่มุ่งหวังให้ทุกคน ทั้งผู้ให้การดูแล และผู้ได้รับการดูแลได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความสุข งานอภิบาลเป็นพันธกิจที่สำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จึงตั้งฝ่ายจิตตาภิบาลเพื่อสืบสานพันธกิจนี้

 

ขอบเขตการบริการ

กลุ่มเป้าหมายของการอภิบาล ผู้ป่วยและญาติที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลในส่วนของ IPD, ER และเมื่อมีการร้องขอจากทุกส่วน

 

ศักยภาพ / บริการ

เยี่ยมอภิบาลผู้ป่วย

 • ทีมอภิบาลเยี่ยมอภิบาลผู้ป่วยในห้องผู้ป่วย  เพื่อบรรเทาใจและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึกและให้คำปรึกษาที่เหมาะสม  โดยการเยี่ยมผู้ป่วยแบ่งเป็นผู้ป่วยใหม่/ผู้ป่วยเก่า ,ผู้ป่วยวิกฤต/ผู้ป่วยระยะสุดท้าย,ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด/ผู้ป่วยหลังผ่าตัดและผู้ป่วยวิตกกังวล
 • ทีมอภิบาลปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องฉุกเฉิน (ER) ผู้อภิบาลดูแลญาติผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมแพทย์และทีมพยาบาลที่ปฎิบัติหน้าที่ อยู่เป็นเพื่อน และบรรเทาใจ พร้อมทั้งเป็นผู้สื่อสารข้อมูลระหว่างพยาบาลกับญาติผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลในขั้นต่อไป
 • ทีมอภิบาลเยี่ยมผู้ป่วยเมื่ออยู่ในขั้นวิกฤตอย่างใกล้ชิดและให้เวลามากกว่าผู้ป่วยปกติเป็นพิเศษ  อำนวยความสะดวกทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคมและจิตวิญญาณ  โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา  
 • ทีมอภิบาลเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้าย  อยู่บรรเทาใจญาติผู้ป่วยที่เสียชีวิตและช่วยเหลือตามที่ญาติผู้ป่วยร้องขอ  แนะนำเรื่องเอกสารต่างๆ เช่น พาญาติติดต่อที่ศูนย์บริการเอกสารทางการแพทย์   เพื่อทำใบมรณบัตร  ติดต่อสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ
 • ทีมอภิบาลปฎิบัติหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอจากทุกส่วน เช่น ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล เป็นต้น ในกรณีแพทย์และพยาบาลมีความเห็นว่าผู้ป่วยควรได้รับการเยี่ยมอภิบาลเป็นพิเศษ
 • กิจกรรมส่งเสริมให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ ร้องเพลงอวยพรและแจกของที่ระลึกโดยกลุ่มนักขับร้องของโรงพยาบาลตามโอกาสต่างๆ เช่น  วันผู้ป่วยสากล วันแม่  วันคริสตมาส  วันปัสกา วันเกิดโรงพยาบาล เป็นต้น 

 

งานศาสนกิจ

 1. การจัดพิธีกรรมทางศาสนา  บริการศีลศักดิ์สิทธิ์แก่คริสตชนที่นอนป่วยและบุคคลกรในโรงพยาบาล เช่น พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  ศีลมหาสนิท  ศีลอภัยบาป  ศีลเจิมคนไข้  ฯลฯ
 2. การประชาสัมพันธ์เรื่องความเชื่อในโอกาสฉลองเทศกาล ต่างๆ ทางศาสนา เช่นแจกพระคัมภีร์และหนังสือศรัทธาตามแผนกต่างๆ  จัดบอร์ดที่วัดพระจิตและทางเดินโถง OPD การขับร้องในเทศกาล เช่น วันแม่ วันผู้ป่วย วันคริสต์มาส วันปีใหม่ เป็นต้น
 3. การสอนคำสอน   แบ่งปันพระวาจาแก่พนักงานของโรงพยาบาล

 

เวลาในการให้บริการ

เวลาทำงานใน office   08.00 น. – 17.00 น.  บริการ On call   ให้บริการ  24 ชม.
**หมายเหตุ  on call  คือบุคคลที่ทำหน้าที่เยี่ยมอภิบาลผู้ป่วยและญาติ กรณีพิเศษเมื่อมีการร้องขอ เช่น code Mr.Louis  การรับศีลเจิม  ผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต  เป็นต้น  ซึ่งจะปฎิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชม

 

ที่ตั้ง/ เบอร์ติดต่อของหน่วยงาน

ชั้น 8  อาคารร้อยปีบารมีบุญ โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10889-92 
(ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการบริการส่งศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ แผนกศาสนกิจและการอภิบาล)

 

ตารางมิสซา

วัดพระจิตเจ้า

 • จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา  08.30 น. 
 • ศุกร์ต้นเดือน เวลา  12.20 น. 

วัดน้อย (ชั้น 24 อาคารร้อยปีบารมีบุญ)    

 • ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.

 

ตารางเวลาบริการส่งศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

ส่งศีลมหาสนิท

 • วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  06.45 น.– 08.00 น. 
 • วันอาทิตย์        เวลา  10.00 น. 

บริการศีลเจิมผู้ป่วยและศีลอภัยบาป

 • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ตามความต้องการของผู้ป่วย