องค์การเซนต์หลุยส์ / วัฒนธรรมองค์กร

 

 

องค์การเซนต์หลุยส์

ประกอบด้วย

  • โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
  • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  • มูลนิธิเซนต์หลุยส์
  • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ทำงานร่วมกันในส่วนต่างๆ