พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก

 

 


 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร (NOT - FOR - PROFIT PRIVATE HOSPITAL) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 กันยายน ค.ศ. 1898 (พ.ศ.2441) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ฯพณฯ      หลุยส์เวย์ มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกแห่งกรุงสยาม และได้มอบหมาย ให้ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรเป็นผู้ดูแลโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 344 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ บนถนนสาทรใต้ โรงพยาบาลมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย แพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญทุกสาขา เราให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางด้วยบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย โรงพยาบาลประกอบด้วยหน่วยงานสำคัญในการดูแลผู้ป่วย รวมถึง ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) ห้องผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ (CCU) ห้องผ่าตัดที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด สถานที่เฉพาะสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ห้องพักรับรอง และสถานที่รำพึงภาวนารองรับทุกศาสนา 

 

ปรัชญา

เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น

 

MISSION (พันธกิจ)

1. Spread the Good News of Christ
ประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า

2. Spread Love and Compassion in Physical and Spiritual Healing
ประกาศความรักและความเมตตากรุณาในการเยียวยาทั้งกายและทางจิตวิญญาณ

 

VISION (วิสัยทัศน์)

Home of God's Love and Compassion
บ้านแห่งความรักและความเมตตากรุณาของพระเจ้า

 

CORE VALUE (ค่านิยมหลัก)

1. Patients First (ผู้ป่วยมาก่อนสิ่งใด)
2. Personnel Happiness (ความสุขของบุคลากร)
3. Human Dignity (ศักดิ์ศรีของมนุษย์)
4. Justice and Love (ความยุติธรรม และ ความรัก)
5. Societal Well-Being and Community Support (สุขภาวะของสังคมและสนับสนุนชุมชน)