โครงการเวชบุคคล

 

  

 

ข้อมูลพื้นฐาน – ภาพรวมของหน่วยงาน

เวชบุคคลคาทอลิก หมายถึง คริสตชนคาทอลิกที่ประกอบอาชีพด้านการรักษาพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และการพยาบาล นักบวชและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานบริการด้านสุขภาพอนามัยทุกสาขา รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุ”

 

วัตถุประสงค์ของชมรมฯ

  1. เป็นองค์กรที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างคาทอลิกในองค์กรเซนต์หลุยส์

  2. ส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดแนวความคิด คำสอนของพระศานจักรคาทอลิกในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะคำสอนจากสังคายนาวาติกันที่ 2 และคำสอนด้านศีลธรรมใหม่

  3. ส่งเสริมฟื้นฟูชีวิตคริสตชน และพัฒนาศักยภาพการแพร่ธรรมให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป

  4. เป็นสื่อกลางในความร่วมมือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 

ขอบเขตการบริการ

คริสตชนคาทอลิกในองค์กรเซนต์หลุยส์

 

ศักยภาพ / บริการ

ในแต่ละปี ทางชมรมเวชบุคคลคาทอลิก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้จัดกิจกรรมให้กับคริสตชนคาทอลิกในองค์กรเซนต์หลุยส์ เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิต   สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มคริสตชน และแสดงถึงศักยภาพในการเป็นเวชบุคคลคาทอลิก โดยมีโครงการต่างๆดังนี้ 
1. โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจ [Gallery]
2. โครงการพบปะเวชบุคคลฯ [Gallery]
3. โครงการแสวงบุญและบำเพ็ญประโยชน์ [Gallery]
4. โครงการสัมมนาพนักงานและนักศึกษาคาทอลิก (โรงพยาบาลและวิทยาลัยเซนต์หลุยส์) [Gallery]
5. จัดพิธิแต่งงานตามหลักศาสนาคริสต์ให้กับเวชบุคคลฯและคู่สมรส [Gallery]
6. โครงการสัมมนาวิชาการ [Gallery]
7. โครงการนำพระกุมารเยี่ยมบ้าน [Gallery]
8. โครงการเวชบุคคลคาทอลิกสัญจร(ออกหน่วยแพทย์พบปะเวชบุคคลฯตามวัด/หน่วยแพทย์พิเศษ/ตรวจสุขภาพนักบวช/เข้าร่วมประชุม-สัมนาประจำปี และฟื้นฟจิตใจ) [Gallery]
9. โครงการส่งเสริมการวางแผนชีวิตครอบครัวโดยวิธีธรรมชาติ [Gallery]
10. โครงการสายสัมพันธ์เพื่อสุขภาพคริสตชน(เยี่ยมป่วย/ร่วมงานศพ มอบเงิน 1,000 บาท+รูปพระ) [Gallery]
11. โครงการส่งเสริมเวชบุคคลฯ อบรมและแบ่งปันพระคัมภีร์ [Gallery]
12. โครงการกองทุนน้ำใจเพื่อการศึกษาของบุตรหลานพนักงาน [Gallery]

 

เวลาในการให้บริการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น.- 17.00 น.

 

ที่ตั้ง/ เบอร์ติดต่อของหน่วยงาน

ฝ่ายจิตตาภิบาล ชั้น8 อาคารร้อยปีบารมีบุญ เบอร์ติดต่อ 10841