มูลนิธิเซนต์หลุยส์

งานเมตตาสงเคราะห์เป็นภารกิจของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลมีผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย ผู้ป่วยเหล่านี้จะได้รับพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล จนกระทั่งปี 2522  คุณหญิงมาลี  พ.สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ขณะดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้ริเริ่มก่อตั้งกองทุนขึ้น เพื่อหารายได้มาช่วยผู้ป่วยเหล่านี้ โดยใช้ชื่อกองทุนว่า “กองทุนความรักและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์” ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนและนำดอกผลเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่ขัดสนในโรงพยาบาล ในแต่ละปีมีผู้ป่วยขัดสนและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ได้ขอความช่วยเหลือจากกองทุนความรักความเมตตาฯ ตลอดมา งานกองทุนความรักความเมตตาฯ ได้ขยายขอบเขตไปหลายด้าน เช่น งานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานออกค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพ งานให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ชุมชนในชนบทที่ห่างไกล และปี 2538 ทางผู้บริหารโรงพยาบาลได้รวบรวมงานด้านเมตตาสงเคราะห์ทั่งหมดของ โรงพยาบาล จัดตั้งขึ้นในรูปของมูลนิธิ มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยใช้ชื่อว่า “มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์” ซึ่งได้รับอนุญาตก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2538 ต่อมาจึงได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิเซนต์หลุยส์” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542 โดยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเซนต์หลุยส์

โดยมีฯพณฯพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นองค์อุปถัมภ์ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯท่านแรก คือ  ศ.พญ.คุณมานา บุญคั้นผล ท่านที่สอง รศ.นพ.โยธิน คุโรวาท ท่านที่สาม นพ.ฤทธิไกร อัครสกุล  ท่านที่สี่บาทหลวงประเสริฐ ตรรกเวศม์  ท่านที่ห้า  บาทหลวงชัชวาล  ศุภลักษณ์  ท่านที่หก บาทหลวงสมชาย อัญชลีพรสันต์ ท่านที่เจ็ด บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ ท่านที่แปด บาทหลวงวินัย ฤทธิบุญไชย  ท่านที่เก้า  เซอร์มารีเซเวียร์   โรซาร์พิทักษ์  ท่านที่สิบ บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ และท่านที่สิบเอ็ด เซอร์ไอรีน  ชำนาญธรรมประธานมูลนิธิฯ ปัจจุบัน 

 

พันธกิจ (Mission)

“บรรเทาทุกข์แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี”

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา”

             

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิเซนต์หลุยส์

 1. เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนซึ่งเข้ามารักษาในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 2. เพื่อสงเคราะห์และสนับสนุนดูแลรักษาผู้สูงอายุที่ยากไร้และเด็กด้อยโอกาส

 3. เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในถิ่นซึ่งขาดแคลน

 4. เพื่อสนับสนุนการศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย

 5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีจิตสำนึกที่ดี และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

การดำเนินงานของมูลนิธิเซนต์หลุยส์

 

1.งานสงเคราะห์ผู้ป่วย

ให้บริการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากจน หรือมีรายได้น้อย ไม่มีผู้อุปการะหรือผู้อุปการะยากจน และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   ให้ได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสม  โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา โดยแบ่งประเภทของผู้ป่วยที่ให้การสงเคราะห์เป็นผู้ป่วยโรคทั่วไป, ผู้ป่วยโรคไต  และผู้ป่วยโรคหัวใจ (โครงการหัวใจเมตตา)  

 

2.งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุและเด็กโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์)

เป็นบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่ง ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ให้การอภิบาลแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการอภิบาลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด  และจัดให้ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เป็นประจำทุกเดือน  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  54/1  หมู่ 9  ต.ลำไทร     อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์   0-2563-1105  โทรสาร 0-2563-1105

 

3.งานสโมสรผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ร้อยปีบารมีบุญ

จัดให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุในบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ให้ได้มีโอกาสรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์กัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านสุขภาพอนามัย ชีวิตและศาสนา โดยเปิดบริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เปิดรับสมัครสมาชิกผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่  60 ปีขึ้นไป  โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา  

สนใจติดต่อได้ที่สโมสรผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์  โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โทร 02-838-5444

 

4.งานสงเคราะห์เด็ก

ให้การสงเคราะห์เด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูและถูกทอดทิ้งภายใต้ชื่อ “สถานสงเคราะห์เด็กเซนต์หลุยส์’” โดยเด็กเหล่านั้นจะได้รับการดูแลโดย  ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สนับสนุนให้ได้รับการศึกษา และประกอบอาชีพตามความสามารถของแต่ละบุคคลให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 

5.งานบริการชุมชน

จัดหน่วยบริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ยากจน และในถิ่นทุรกันดาร โดยร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  ประกอบด้วย

 • บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ / หน่วยปฐมพยาบาล

 • บริการคลินิกสุขภาพชุมชนกองขยะหนองแขม

 • บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่  

 • ค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพในถิ่นทุรกันดาร

 

6.งานสนับสนุนทุนการศึกษาและงานวิจัย

ให้การสนับสนุนการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุหรือเด็กเล็ก และงานด้านสังคมสงเคราะห์  สำหรับนักเรียน นักศึกษา และพนักงานขององค์การเซนต์หลุยส์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม

 

7.การจัดกิจกรรมหาทุนเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของมูลนิธิเซนต์หลุยส์

ในแต่ละปีมูลนิธิเซนต์หลุยส์มีค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการดังกล่าวค่อนข้างสูงและเพิ่มขึ้นทุกปีและด้วยมูลนิธิฯ  จึงมีความจำเป็นต้องรณรงค์หาทุนเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ  ของมูลนิธิฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  เช่น  

 • ตั้งตู้ขอรับบริจาค

 • ทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาค

 • จัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ตามความเหมาะสม

 

มูลนิธิเซนต์หลุยส์ ได้ดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์  มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้

 • พ.ศ .2534- ปัจจุบันได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพเซนต์หลุยส์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและห่างไกลสาธารณสุข ให้ได้รับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปรวมถึงสุขภาพในช่องปากและฟัน ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
 • พ.ศ.2538-ปัจจุบัน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสที่ห่างไกลจากสาธารณสุข ให้ได้รับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปและสุขภาพในช่องปากและฟัน ตลอดจนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้น
 • พ.ศ.2538-ปัจจุบัน จัดหน่วยปฐมพยาบาลตามคำร้องขอแก่ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกิจกรรมของวัดหรือหน่วยงานต่างๆ ในเขตสังฆมณฑลกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อให้การดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นแก่ประชาชน
 • พ.ศ.2538-ปัจจุบัน จัดคลินิกชุมชนกองขยะหนองแขม ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนเป็นประจำทุกเดือน
 • พ.ศ.2540  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเปรียบเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และ   ประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง สมควรแก่การดำรงรักษาและยกย่อง จึงจัดตั้งสโมสรผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ร้อยปีบารมีบุญขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้มีโอกาสรวมกลุ่มจัดกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชีวิตและศาสนา
 • พ.ศ.2544-ปัจจุบัน ได้จัดโครงการ”หนึ่งบาทรวมน้ำใจช่วยผู้ป่วยโรคไตวาย”เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและสามารถดำเนินชีวิตเช่นคนปกติ
 • พ.ศ.2545  มูลนิธิเซนต์หลุยส์ร่วมกับสถาบันหัวใจโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดโครงการ”หัวใจเมตตา”เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จำนวน 75 ราย ทั่งนี้พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ‘โครงการหัวใจเมตตา”นี้เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา  ปัจจุบันมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ได้ทำการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ไปแล้วจำนวน 75 ราย เป็นเด็ก 30 ราย  ผู้ใหญ่ 45 ราย  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 15,135,232.50 บาท
 • พ.ศ.2547  จัดโครงการทันตกรรมเพิ่มทวี ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพในช่องปากและฟันแก่เยาวชนและประชาชนใน ศูนย์พระมารดาขุนห้วยช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก  
 • พ.ศ.2547-2550 มูลนิธิเซนต์หลุยส์ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดโครงการ รวมใจผู้ประสบภัยสึนามิ  จ.พังงา และ     จ.กระบี่ เพื่อให้ความช่วยเหลือรักษาด้านการแพทย์ พร้อมทั้งบรรเทาใจและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพกับผู้ประสบภัย ตลอดจนมอบทุนทรัพย์และสิ่งอุปโภคบริโภคกับผู้ประสบภัย
 • พ.ศ.2554   มูลนิธิเซนต์หลุยส์ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ  อาทิ กรุงเทพฯ  ปทุมธานี  อยุธยา  นนทบุรี  นครปฐม  ลพบุรี  เพื่อให้ความช่วยเหลือรักษาด้านการแพทย์ พร้อมทั้งบรรเทาใจและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพกับผู้ประสบภัย ตลอดจนมอบทุนทรัพย์และสิ่งอุปโภคบริโภคกับผู้ประสบภัย
 • พ.ศ.2554-ปัจจุบัน  จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์อพยพวัดนักบุญอันนาผู้ย้ายถิ่น จ.สมุทรสาคร ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนเป็นประจำทุก 3 เดือน วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
 • พ.ศ.2554 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดแม่พระบังเกิด บ้านป่างิ้ว โรงเรียนนุชนารถ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  เพื่อให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสที่ห่างไกลจากสาธารณสุข ให้ได้รับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปและสุขภาพในช่องปากและฟัน ตลอดจนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้น
 • พ.ศ.2555 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนปรีชาญาณ โรงเรียนสิริโรจนา และ วัดนักบุญยอแซฟ (อาข่า) อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสที่ห่างไกลจากสาธารณสุข ให้ได้รับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปและสุขภาพในช่องปากและฟัน ตลอดจนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้น
 • พ.ศ.2556   มูลนิธิเซนต์หลุยส์ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพเซนต์หลุยส์ ณ ศูนย์บ้านกล้วย          อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและห่างไกลสาธารณสุข ให้ได้รับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปรวมถึงสุขภาพในช่องปากและฟัน ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
 • พ.ศ.2557 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ พื่นที่ในเขต อ.บ้านห้วยป้าย จ.ลำปาง และพื้นที่ในเขต อ.แม่สรวย อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย   เพื่อให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสที่ห่างไกลจากสาธารณสุข ให้ได้รับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปและสุขภาพในช่องปากและฟัน ตลอดจนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
 • พ.ศ.2558 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ พื่นที่ในเขต อ.แม่สรวย อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสที่ห่างไกลจากสาธารณสุข ให้ได้รับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปและสุขภาพในช่องปากและฟัน ตลอดจนการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
 • พ.ศ.2558-2559 มูลนิธิเซนต์หลุยส์ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดโครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคมให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
 • ปี พ.ศ.2559-ปัจจุบัน  จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ (วัดโรงหมู) คลองเตย กรุงเทพฯ ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง  ปีละ 2 ครั้ง   ในวันเสาร์สัปดาห์ที่  4   ของเดือน เวลา 07.30-13.00 น. 

 • ปี พ.ศ.2560    มูลนิธิเซนต์หลุยส์ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป  ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

 • ปี พ.ศ.2561  มูลนิธิเซนต์หลุยส์ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อยโอกาสที่ห่างไกลจากสาธารณสุข  อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ,อ.เมือง จ.เชียงราย และ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป  ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

 • ปี พ.ศ.2561 โอกาสครบรอบ 120 ปี แห่งการดำเนินกิจการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  มูลนิธิเซนต์หลุยส์ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและเยี่ยมบรรเทาใจผู้สูงอายุที่ยากไร้ โดย ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ และ เยี่ยมบรรเทาใจผู้สูงอายุและมอบของใช้ประจำวันให้ผู้สูงอายุบริเวณรอบข้าง รพ.เซนต์หลุยส์ 

 • ปี พ.ศ 2562  มูลนิธิเซนต์หลุยส์ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้  จ.นครศรีธรรมราช, จ.ปัตตานี, จ.สงขลา  และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ณ  วัดพระวิสุทธิวงศ์,วัดนักบุญสกอลัสติกา-นักบุญเปาโล, วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์, วัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์  และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง  จ.เชียงใหม่  เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป   ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

 • ปี พ.ศ 2563  มูลนิธิเซนต์หลุยส์ร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดพระแม่มารีหนองแห้ง ,โรงเรียนแม่ลาก๊ะ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป  ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

 • ปี พ.ศ.2564   มูลนิธิเซนต์หลุยส์จัดโครงการจิตกุศลต้านภัยโควิด-19   จัดชุดต้านภัยโควิด-19 จำนวน 1,500 ชุด ให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ต่างๆ ที่มีการแพร่ระบาด

 • ปี พ.ศ.2564  มูลนิธิเซนต์หลุยส์จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จัดชุดยังชีพ จำนวน 1,200 ชุด มอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

 

รายชื่อกรรมการมูลนิธิเซนต์หลุยส์         

กรรมการกิตติมศักดิ์
1.เซอร์อักแนสบุญรักษา       ศรีตระกูล
2.คุณชาติศิริ                         โสภณพนิช
3.ดร.วิรัชนี                            พรหมสุนทร
4.คุณวัลลีย์                           วงศ์ภักดี
5.ดร.วีณา                             เชิดบุญชาติ

กรรมการที่ปรึกษา
1.บาทหลวงสุรชัย             ชุ่มศรีพันธุ์
2.เซอร์มาร์การิตา              กิจเจริญ
3.ศ.นพ.ธานินทร์               อินทรกำธรชัย
4.คุณเพ็ญพร                    บุญตันรัตน์
5.คุณลดาวัลย์                   กิจนิตย์ชีว์
6.คุณนิตยา                       คนป้อม

กรรมการดำเนินงาน
1.บาทหลวงโชคชัย                   คูรัตนสุวรรณ        ประธานมูลนิธิเซนต์หลุยส์
2.อธิการิณี มารีเซเวียร์               โรซาร์พิทักษ์       รองประธาน
3.คุณวิภา                                   มณีไพโรจน์         กรรมการ
4.คุณศรินทร                              เมธีวัชรานนท์      กรรมการ
5.ทพ.เมธี                                   เตชะปณิต           กรรมการ
6.คุณหทัยรัตน์                           เอกสาโรจน์         กรรมการ
7.คุณนัยนา                                วิพัฒน์ครุฑ          เหรัญญิก
8.คุณสุภาวดี                              สว่างจิตต์            เลขานุการ
9.คุณปิยพันธุ์วดี                         แก้วทอง            ผู้ช่วยเลขานุการ

 


 

โครงการมูลนิธิเซนต์หลุยส์

สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้

งานสงเคราะห์ผู้ป่วยให้บริการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ และมีปัญหาเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล  

 

 

 

 

 

สงเคราะห์ผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์  (ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุและเด็กโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์)

เป็นบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่งขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ให้การอภิบาลแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณโดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ให้การดูแล 24 ชั่วโมง

 

 

สงเคราะห์เด็กเซนต์หลุยส์

ให้การสงเคราะห์เด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู และถูกทอดทิ้ง เด็กจะได้รับการดูแลโดยภคินีคณะเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร และพี่เลี้ยงดูแล  อย่างใกล้ชิดทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ   สังคม   และ  จิตวิญญาณ      


 

 

สโมสรผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์

ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย แก่ผู้สูงอายุในบริเวณใกล้เคียงให้รวม กลุ่มพบปะสังสรรค์กันแลก เปลี่ยนประสบการณ์  ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านสุขภาพอนามัย  ชีวิต และ ศาสนา

 

 


 

งานบริการชุมชน   

 

ค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพเซนต์หลุยส์

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย ให้กับประชาชนและเด็กได้รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพของตนให้ถูกต้อง และมีสุขภาพที่ดี และเพื่อให้แพทย์ พยาบาล พนักงานของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้มีโอกาสในการร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเป็นประจำทุกปี

 

 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้คำแนะนำด้านสุขภาพอนามัยโดยแพทย์ พยาบาล พนักงานของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์แก่ประชาชนทั่วไป ตามวัดต่างๆ  ในเขตวัดสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และในชุมชนถิ่นทุรกันดารตามคำร้องขอ

 

 

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นและบ้านเอื้ออาทร  จ.สมุทรสาคร   ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่แรงงานต่างด้าว (ชาวพม่า) และผู้ติดตามซึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบล   บางหญ้าแพรก  ท่าฉลอมและท่าจีน จำนวนประมาณ 120 คน เป็นประจำทุก  3  เดือน ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่  4  ของเดือน  เวลา 07.00-14.00 น.  เนื่องจากแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามดังกล่าวไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุขภาพ  และพบปัญหาทางด้านการสื่อสารและความยากจน  ส่งผลให้ไม่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่ถูกต้องและเหมาะสม  

 

หน่วยปฐมพยาบาล

ตั้งหน่วยให้บริการปฐมพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมกิจกรรมของวัด หรือหน่วยงานต่างๆ ตามคำร้องขอในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เช่น ในโอกาสฉลองวัด และกิจกรรมพิเศษต่างๆ

 

 

 

คลินิกชุมชนกองขยะหนองแขม

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในชุมชน  เป็นประจำทุกเดือน ในวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 07.30-14.00 น.

 

 

 

 

โครงการจิตกุศลต้านภัยโควิด-19  จัดถุงต้านภัยโควิด-19 จำนวน 1,500 ชุด

 

 

 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จัดชุดถุงยังชีพ จำนวน 1,200 ชุด

 

 

 

 

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใด  ประสงค์จะบริจาคเงิน - สิ่งของหรือให้การสนับสนุน…ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

           มูลนิธิเซนต์หลุยส์  เลขที่  27  ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร   กรุงเทพฯ   10120

โทรศัพท์  0 2838 5444 ต่อ 20120-2   โทรสาร  0 2675 5290   E-mail Address: foundation@saintlouis.or.th

 


 

** ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดประสงค์จะบริจาคสามารถติดต่อบริจาคได้ที่มูลนิธิเซนต์หลุยส์   

หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ      

ที่ ชื่อบัญชี เลขที่ วัตถุประสงค์
1 มูลนิธิเซนต์หลุยส์ ( ผู้ป่วย+หัวใจเมตตา) 002-705470-9 ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ สงเคราะห์เด็ก
2 มูลนิธิเซนต์หลุยส์ (ผู้ป่วยไตวาย) 002-705472-5 ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต
3 มูลนิธิเซนต์หลุยส์ (กองทุนศึกษาวิจัย+อาหารกลางวัน) 002-705475-8 สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน
4 มูลนิธิเซนต์หลุยส์ (ค่ายอาสา) 002-705473-3 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดาร

 


หมายเหตุ :

กรุณาส่งสำเนาใบฝากของท่านพร้อมชื่อ ที่อยู่ ไปที่
มูลนิธิเซนต์หลุยส์  27  สาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2838-5444   โทรสาร. 0-2675-5290  E-mail Address:foundation@saintlouis.or.th

 

 

หรือ  บริจาคได้ที่ตู้รับบริจาคมูลนิธิเซนต์หลุยส์ ภายในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 


DSC00070 DSC00073

 

 

รายชื่อกรรมการมูลนิธิเซนต์หลุยส์

กรรมการกิตติมศักดิ์

1.เซอร์อักแนสบุญรักษา           ศรีตระกูล

2.คุณชาติศิริ                        โสภณพนิช

3.ดร.วิรัชนี                         พรหมสุนทร

4.คุณวัลลีย์                         วงศ์ภักดี

5.ดร.วีณา                           เชิดบุญชาติ

6.คุณเดือนฉาย                     คอมันตร์

 

กรรมการที่ปรึกษา

1.บาทหลวงชัยยะ                 กิจสวัสดิ์

2.เซอร์มารีเซเวียร์                 โรซาร์พิทักษ์

3.เซอร์มาร์การิตา                  กิจเจริญ

4.ศ.นพ.ธานินทร์                   อินทรกำธรชัย

5.คุณเพ็ญพร                       บุญตันรัตน์

6.คุณลดาวัลย์                      กิจนิตย์ชีว์

7.คุณนิตยา                         คนป้อม

 

กรรมการดำเนินงาน

1.เซอร์ไอรีน                        ชำนาญธรรม              ประธานมูลนิธิเซนต์หลุยส์

2.เซอร์อากาทา                     นงค์สวัสดิ์                 รองประธาน

3.คุณวิภา                           มณีไพโรจน์               กรรมการ

4.คุณศรินทร                       เมธีวัชรานนท์             กรรมการ

5.ทพ.เมธี                           เตชะปณิต                 กรรมการ

6.คุณสุทญา                        วิพัฒน์ครุฑ                เหรัญญิก

7.คุณสุภาวดี                       สว่างจิตต์                  เลขานุการ

8.คุณปิยพันธุ์วดี                   แก้วทอง                   ผู้ช่วยเลขานุการ