คลินิคจิตกุศล ยอห์น ปอล

 

     
ก่อเกิดจากความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ในการที่จะสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสม ถูกต้อง และมีคุณภาพของผู้ที่ยากไร้รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในสังคม และที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อเป็นการระลึกถึงการเสด็จเยี่ยมประเทศไทย ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 เป็นการย้ำและสานต่อเจตนารมณ์แห่งพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาและความห่วงใยในสภาพความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะผู้ยากไร้

มากกว่าศตวรรษที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ มุ่งมั่นและแน่วแน่ในปรัชญาที่ว่า “เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น” จึงพร้อมที่จะมอบความรักความเมตตาผ่านกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ยากไร้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ที่มีจิตอาสา โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เพียงแต่มุ่งหวังที่จะให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี 

To Celebrate the visit of Pope John Paul II to Saint Louis Hospital on his pastoral trip to Thailand (10-11 May 1984-2009), John Paul II Charity Clinic has been established under the supervision of Saint Louis Hospital. The clinic provides medical and consultation services to increase accessibility to quality and affordable healthcare, thus, upholding Pope John Paul II’s concern for the poor and the sick with the hope that the poor with good health can bring about better living conditions.

Saint Louis Hospital, inspired by its philosophy, “Where charity is, there God is” launches John Paul II Charity Clinic as “Clinica Gratuita” with a collaboration of dedicated volunteer doctors, nurses and other medical professionals.

The clinic provides medical care to patients, without distinction of race, social condition and religion, who cannot otherwise afford the services in these following areas : 

1.Basic medical services.

2.Health promotion and health education.

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

2.เพื่อตอบแทนสังคมในการให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและให้ความรู้ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีคุณภาพ

3.เพื่อเป็นการระลึกถึง การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2

4.เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

5.เพื่อแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นความรัก ความเมตตาภายใต้ปรัชญาและค่านิยมหลักของโรงพยาบาลอีกด้วย

 

OBJECTIVE

1.To offer additional health care accessible to the poor.

2.To show corporate social responsibility by giving quality medical consultation and health promotion services without business objectives.

3.To commemorate Pope John Paul II Pastoral visit to Thailand.

4.To promote staff participation in social service.

5.To promote hospital’s image, philosophy and core value.

 

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และวัดต่างๆในเขตสังฆมณฑลกรุงเทพ
2.ประชาชนทั่วไปที่สนใจและใส่ใจในการดูแลสุขภาพ
3.บุคลากรขององค์การเซนต์หลุยส์ที่มีรายได้น้อย

 

 

TARGET

1.Poor patients in the neighborhood surrounding Saint Louis Hospital and the parishes of the Archdiocese of Bangkok.

2.General public with health concern.

3.Saint Louis personnel with lower income.

 

ขอบเขตการให้บริการ

  • บริการตรวจรักษาเบื้องต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ  บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น โดยทีมแพทย์ กรณี  ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องมีการรักษาเฉพาะทางหรือต่อเนื่องจะแนะนำให้ใช้ตามสิทธิของผู้ป่วยที่มีและพึงได้ ไม่รับการรักษากรณีผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยเรื้อรัง
  • บริการให้ความรู้/คำปรึกษาด้านสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
    จัดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก พร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยทีมพยาบาลวิชาชีพจากฝ่ายการพยาบาล

 

ตารางกิจกรรมบริการ

บริการตรวจรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์  Basic Medical Service by Physician

บริการให้ความรู้/คำปรึกษาด้านสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ Health Consultation & Health Promotion & Second Opinion

เวลาบริการ ทุกวันศุกร์ Office Hrs.  Friday 18.00-20.00
 

หมายเหตุ
- งดให้บริการในวันที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์
- บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

Remark
- Service are not available on public holiday.
- Service are free of charge.

 

ผู้ประสานงานคลินิกจิตกุศลยอห์น ปอล 

เจ้าหน้าที่มูลนิธิเซนต์หลุยส์ อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 1

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 53101


JOHN PAUL II CHARITY CLINIC Coordinator

Saint Louis Foundation Officer, 1St  Sri-Sawad Building Tel. 0 2838 5555 ext 53101