รางวัล/ความภาคภูมิใจ

 

ใบรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ
จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)


ใบรับรอง Spiritual Health Care Appreciation Certification จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

 


 

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ จาก สภาเทคนิคการแพทย์

 


 

ความภาคภูมิใจ

 • ได้รับรอง ISO9002 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย 18 เมษายน ค.ศ. 1997 (พ.ศ.2540)
 • ได้รับรอง ISO14001 เป็น 1 ใน 4 โรงพยาบาลแรกของโลก 25 กุมภาพันธ์ 1998 (พ.ศ.2541) 
 • ได้รับการรับรอง HACCP เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2000 (พ.ศ.2543)
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสมาคมเทนิคการแพทย์ และได้รับการต่ออายุการรับรองอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล(HA) 10 มกราคม 2003 (พ.ศ.2546) และได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ(HA&HPH) 16 มีนาคม 2006 (พ.ศ.2549) ถึงปัจจุบัน
 • รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม ปี 2549จากกระทรวงพลังงาน
 • รางวัลการจัดการระบบจ่ายกลางยอดเยี่ยม ปี 2549จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ปี 2548-2552จากกระทรวงแรงงาน
 • เกียรติบัตรยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ปี 2551-2554จากกระทรวงแรงงาน
 • เป็นแกนนำของชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงผลกำไร ในการร่วมพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล Advanced-HA กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล10)  
 • เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Spiritual Health Care Appreciation Award จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)ในปี 2019, 2020