ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "Spiritual Care for Hospitallized Patients Perspectives from Christianity, Buddhusm and Islam"
การดูแลผู้ป่วยที่ดีและคุ้มค่าที่สุดคือการใช้หัวใจ และความเมตตาเป็นพื้นฐาน จะทำให้ผู้ให้การรักษาพยาบาลใส่ใจต่อความต้องการของผู้ป่วยทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณและดูแลผู้ป่วยอย่างมีีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระแวดระวังต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่การที่จะดูแลผู้ป่วยได้ดีนั้น ผู้ให้การรักษาพยาบาลต้องได้รับการหล่อหลอมให้มีจิตสำนึกของความรัก ความเมตตาและการอภิบาลผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน