แกลอรี่

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และมูลนิธิเซนต์หลุยส์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ. ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น จ.สมุทรสาคร

18/03/2019