แกลอรี่

50 ปี แห่งการเป็นสงฆ์ บาทหลวงมีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์

29/06/2018