แกลอรี่

บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล

16/03/2018