บทความสุขภาพ
Feed
ลักษณะเฉพาะของผู้สูงอายุเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
ปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ นั้นเป็นปัญหาสำคัญทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ผู้สูงอายุมักมีโรคประจำตัวอย่างน้อง 1 โรคหรือมากกว่านอกจากนั้นความผิดปกติดังกล่าว มักเป็นปัญหาเรื้อรังและรุนแรง รักษาไม่หายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมาก ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมของตน ผู้สูงอายุและครอบครัว พยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุทั้งในภาวะปกติและในภาวะเจ็บป่วย การให้การพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจะมีผลทำให้ประชากรผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีพอย่างมีความสุขและเป็นภาระต่อสังคมลดลง