ศูนย์โรคไต ผู้ป่วยนอก

57e933e30478820001000004 original

สถานที่ตั้ง

ศูนย์โรคไต ผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารศรีสวัสดิ์

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 20298-9
Hot-line 0 2838 5582

เวลาทำการ

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

ข้อมูลพื้นฐาน – ภาพรวมของหน่วยงาน

ศูนย์โรคไต  เป็นแผนกที่ให้บริการ ดูแลรักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การป้องกันโรคไตแก่ผู้รับบริการโดยแพทย์อายุรศาสตร์โรคไต และมีให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวาย เรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัยและผ่านการตรวจรับรองจาก ตรต.(การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย)ภายใต้การดูแลของแพทย์อายุรศาสตร์โรคไต และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยเปิดให้บริการที่ชั้น 2 อาคารศรีสวัสดิ์ และ ชั้น 6 อาคารร้อยปีบารมีบุญ

 

อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษ (Highlight)

1. เครื่องไตเทียมที่มีมาตรฐานจำนวน 20 เครื่อง

2. ระบบน้ำ RO ที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน  (การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย)

 

ขอบเขตการบริการ

- ผู้ป่วยโรคไต
- ผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 

ศักยภาพ / บริการ

ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคไต

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์โรคไต ผู้ป่วยใน

59437ca636e7e43af700007f original

สถานที่ตั้ง

ศูนย์โรคไต ผู้ป่วยใน ชั้น 6 อาคารร้อยปีบารมีบุญ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10640-1
Hot-line 0 2838 5578

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันเสาร์
07.00 - 21.00 น.

ข้อมูลพื้นฐาน – ภาพรวมของหน่วยงาน

ศูนย์โรคไต  เป็นแผนกที่ให้บริการ ดูแลรักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การป้องกันโรคไตแก่ผู้รับบริการโดยแพทย์อายุรศาสตร์โรคไต และมีให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวาย เรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัยและผ่านการตรวจรับรองจาก ตรต.(การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย)ภายใต้การดูแลของแพทย์อายุรศาสตร์โรคไต และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยเปิดให้บริการที่ชั้น 2 อาคารศรีสวัสดิ์ และ ชั้น 6 อาคารร้อยปีบารมีบุญ

 

อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษ (Highlight)

1. เครื่องไตเทียมที่มีมาตรฐานจำนวน 20 เครื่อง

2. ระบบน้ำ RO ที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน  (การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย)

 

ขอบเขตการบริการ

- ผู้ป่วยโรคไต
- ผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 

ศักยภาพ / บริการ

ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคไต