ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

57e933b70478820001000003 original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญชั้น 1

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10122-3
Hot-line 0 2838 5689 Fax.02 838 5680

เวลาทำการ

เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพรวมของหน่วยงาน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน โดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจำศูนย์ เพื่อให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษ (Highlight)

 • Defibrilator (เครื่องกระตุกหัวใจ)
 • EKG monitor (เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
 • CPR Unit (ห้องช่วยฟื้นคืนชีพ)

 

ขอบเขตการบริการ

 • ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ และผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 • ผู้ป่วยที่มารับบริการวัคซีนและดูแลบาดแผลต่อเนื่อง
 • การรับผู้ป่วยจากสถานพยาบาลอื่น(Refer In) กรณีที่ผู้ป่วยหรือญาติมีความประสงค์ ขอย้ายมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล
 • การส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น (Refer Out) กรณีที่เกินศักยภาพของโรงพยาบาล และการส่งต่อไปรับการรักษาตามสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วย
 • รับ-ส่งผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 

ศักยภาพ / บริการ

ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

 • ทางด้านอายุรกรรมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยและการเฝ้าระวัง ภายใต้การดูแลของแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีระบบ Fast-track ต่าง ๆ ดังนี้
  ACS
  Stroke 
  Sepsis
 • ทางด้านศัลยกรรม ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ภายใต้การดูแลของศัลยแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการรับส่งผู้ป่วยทั่วไปจากที่บ้านมาโรงพยาบาลและส่งผู้ป่วยกลับบ้านทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 • บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล
 • บริการส่งผู้ป่วยตรวจพิเศษนอกโรงพยาบาล (กรณีเป็นผู้ป่วยใน)
 • ไม่มีบริการ  **ในกรณีรับผู้ป่วยจากบ้านแล้วให้ไปส่งที่โรงพยาบาลอื่นหรือรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นส่งกลับบ้าน**