แผนกพัฒนาเด็กเล็ก

593a547c36e7e41b2000008c original

สถานที่ตั้ง

อาคารเสริมคุณหลุยส์เวย์ชั้น2 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02-838-5555 ต่อ 40200-1 สายตรง 02-838-5504

เวลาทำการ

เวลาเปิดบริการ 06.30 - 18.30 ทุกวัน เว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อมูลพื้นฐาน - ภาพรวมของหน่วยงาน

ให้บริการรับฝากเลี้ยงเด็ก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและช่วยแก้ปัญหาแก่ผูัปกครองที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กที่ฝากเลี้ยงมีการเจริญเติบโตสมวัย มีพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคมตามหลักการที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่วัยเรียน

 

ขอบเขตการบริการ

บริการรับฝากเลี้ยงเด็กประจำแบบไป-กลับ 

อายุ 2 เดือน - 3 ปี 6 เดือน

 

อื่นๆ

  • ผู้ปกครองที่สนใจฝากเลี้ยง และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม / จองฝากเลี้ยงล่วงหน้า กรุณาติดต่อที่แผนกพัฒนาเด็กเล็กด้วยตนเอง