ศูนย์ตรวจสุขภาพ

57e9341f0478820001000000 original

สถานที่ตั้ง

อาคารสิริกุศลา ชั้น 2B (ทางขึ้นอยู่ด้านหลังร้านโอปองแปง)

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 30298 - 9, Fax.0 2838 5460
Hot-line 0 2838 5666

เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 07.00 น. - 15.00 น.
เวลา 06.30 น. - 17.00 น.

ข้อมูลพื้นฐาน - ภาพรวมของหน่วยงาน

ส่งเสริมสุขภาพ ให้บุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญของการป้องกันมากกว่าการรักษา และสามารถค้นหาความผิดปกติ ตั้งแต่อาการเริ่มต้นและรักษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และป้องกันการลุกลามของโรค เพื่อให้บริการแบบครบวงจรที่จุดเดียว ( ONE STOP SERVICE ) ตั้งแต่ต้อนรับ ลงทะเบียน บริการตรวจสุขภาพ รายงานผลการตรวจสุขภาพ ห้องเจาะเลือด ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ห้องเอ๊กซเรย์ปอด การเงิน เพื่อให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

 

อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษ (Highlight)

 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • เครื่องเอ็กซเรย์ปอด

 

ขอบเขตการบริการ

 1. ผู้ที่สนใจตรวจสุภาพประจำปีทั่วไป
 2. บริษัทคู่สัญญา

 

ศักยภาพ / บริการ

 1. ตรวจสุภาพประจำปีทั่วไป    ผู้รับบริการสามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โดยรับคำปรึกษาจากแพทย์และพยาบาล  ตามโปรแกรมตรวจสุขภาพ
 2. บริษัทคู่สัญญา   ที่มีเงื่อนไขสัญญา  กับโรงพยาบาลในการส่งพนักงานมาตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบริษัทต่างๆ 
 3. ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต    ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพของบริษัทประกันชีวิตหลายแห่ง ผู้ทำประกันสามารถนำเอกสารมาแสดงและใช้บริการตรวจสุขภาพพร้อมรับผลการตรวจตามการนัดหมาย
 4. ตรวจสุขภาพ  เพื่อขอใบรับรองแพทย์  ( HEALTH   CERTIFICATE)  ในการทำงานประกอบธุรกิจหรือเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ    ประกอบการทำ VISA  ประเทศต่างๆ
 5. ตรวจสุขภาพเพื่อเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ   มีการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพไว้ให้เหมาะสม   สามารถตรวจและรับรายงานผลตรวจสุขภาพเพื่อแสดงต่อนายจ้าง
 6. การให้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ  ในผู้ใหญ่ ได้แก่วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น
 7. การให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่   ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล  นักเทคนิคการแพทย์  พนักงาน  เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ ณ ที่ทำงานของท่านอย่างรวดเร็ว ไม่เสียเวลาทำงาน และจัดส่งผลการตรวจให้ภายหลังการตรวจ

 

การตรวจทำประกันชีวิต
วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา  08.00 น. - 16.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา  08.00 น. - 14.00  น.
** กรณีต้องการผลภายในวันตรวจแนะนำมาก่อนเวลา  12.00 น. **

ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ

591180f736e7e45e22000033 original

สถานที่ตั้ง

อาคารสิริกุศลา ชั้น 2B (ทางขึ้นอยู่ด้านหลังร้านโอปองแปง)

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 30298 - 9
Hot-line 0 2838 5666

เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 06.30 น. - 17.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์
เวลา 07.00 น. - 15.00 น.

การตรวจสุขภาพคนประจำเรือ

เพื่อการเตรียมความพร้อมของพนักงานในการปฏิบัติงานบนเรือและด้วยมาตรฐานการตรวจสุขภาพคนประจำเรือ ผู้ที่ปฏิบัติงานในเรือเดินทะเลจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ที่ได้ใบอนุญาตและออกใบอนุญาตด้วยใบตรวจสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์ของคนประจำเรือ พ.ศ.2559  เพื่อแสดงว่ามีความพร้อมด้านการทำงานบนเรือ

 

การเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพกรณีเข้ารับการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงด้านการได้ยิน

 1. หลีกเลี่ยง หรือไม่เข้าไปในสถานที่ หรือปฏิบัติงานที่มีเสียงดังผิดปกติ เช่น สถานบันเทิง การได้ยินเสียงนกหวีด เสียงตะโกน เสียงลำโพง ในระยะใกล้ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนได้รับการตรวจการได้ยิน
 2. หลีกเลี่ยง กิจกรรม ดำน้ำ หรือ ปีนเขา ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 48 ชั่วโมง
 3. หากท่านมีไข้ คัดจมูก ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการตรวจ ให้แจ้งแพทย์ผู้ตรวจร่างกายก่อนเสมอ
 4. หากท่านมีการเดินทางโดยสารเครื่องบิน ก่อนเข้ารับการตรวจภายใน 48 ชั่วโมง ให้แจ้งรายละเอียดนี้แก่แพทย์ผู้ตรวจร่างกายก่อนเสมอ
 5. หากท่านมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคตาบอดสี โรคหัวใจ ควรแจ้งให้แก่แพทย์ผู้ตรวจทราบ และเตรียมประวัติการรักษาอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลที่รับการรักษามาด้วย

 

รายการตรวจสุขภาพที่ต้องพบ

 1. พบแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ
 2. นักตรวจการได้ยิน

 

เอกสารที่ต้องใช้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. Passport  (ตัวจริง/สำเนา)
 3. Seaman Book (ตัวจริง/สำเนา)


หมายเหตุ  

กรุณาโทรนัดล่วงหน้า เพื่อทำการนัดพบแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ และ นักตรวจการได้ยิน


 


นพ.สัญชัย    ซิงห์
แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ


เสาร์ / อาทิตย์                 07.15 – 15.00 น.
พุธ  / พฤหัสฯ / ศุกร์         07.15 – 17.00 น.

 


 


อ.คงพล   เอื้อศิริรัตนไพศาล
นักตรวจการได้ยิน


จันทร์ / พฤหัสฯ / ศุกร์         09.15 – 12.00 น.
พุธ                                 09.00 – 16.00 น.

 


 


อ.วันดี   บุญให้
นักตรวจการได้ยิน


เสาร์                                 09.00 – 16.00 น.

 


 


อ.โยธิน   รอดทอง
นักตรวจการได้ยิน


อาทิตย์                                 09.00 – 16.00 น.