ศูนย์พระเมตตา

591a7e0e36e7e45e2500009f original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อบปีบารมีบุญ ชั้น 18

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 11898-99

ศูนย์พระเมตตา

หมายถึง สถานที่เฉพาะ ภายในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ที่ใช้ในการดูแล ผู้ป่วยระยะท้ายที่โรคไม่ตอบสนองต่อการรักษาตามมาตรฐานแล้ว และคาดการณ์การมีชีวิตอยู่ ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลเพื่อ บรรเทาอาการเจ็บปวดหรืออาการรบกวนต่างๆ รวมถึงบรรเทาความทุกข์ทรมาน ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ภายใต้บรรยากาศที่สงบเงียบและ อบอุ่นเสมือนอยู่บ้าน เพื่อคงคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีคุณค่าชีวิตมนุษย์ ประกอบด้วย

 1. สถานที่เฉพาะสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย จำนวน 5 ห้องเดี่ยว
 2. บุคลากร ประกอบด้วยทีมแพทย์และพยาบาล ที่มีความรู้ด้านการดูแลแบบประคับประคอง พร้อมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด นักโภชนากร และทีมอภิบาล เป็นต้น
 3. มีแผนการดูแลแก่ผู้ป่วยระยะท้ายเฉพาะราย โดยผ่านการประชุมร่วมกันของทีมแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพต่างๆ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นสถานบริบาลการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว (Hospice care) ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และสามารถเตรียมพร้อมการเผชิญการสูญเสีย ภายใต้บรรยากาศแห่งการดูแลด้วยความรักและอบอุ่นเหมือนบ้าน
 2. เพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยทีมสหสาขาวิชาชีพแบบครบวงจร
 3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งเป็นศูนย์ผลิตและอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
 4. เพื่อเพื่มความสัมพันธ์ และแบ่งเบาภาระการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายจากสถานบริการสาธารณสุขและ โรงพยาบาลใกล้เคียง 
 5. เพื่อเป็นอัตลักษณ์ (Identity) ของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

 

ขอบเขตของการให้บริการ

มุ่งให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่อยู่ในระยะคุกคามชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเสียชีวิตอย่างดี โดยมุ่งเน้นการดูแลเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและอาการรบกวนต่างๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ จิตวิญญาณ โดยให้ความสำคัญและเคารพต่อความ   ต้องการของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

 

 

การจัดสถานที่และหน่วยงานบริการ

 1. มีการจัดห้องพักผู้ป่วยที่เป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทสะดวก 
 2. ญาติผู้ป่วยสามารถเข้าเยี่ยมและทำกิจกรรมได้ตามความต้องการ โดยไม่รบกวนผู้ป่วยรายอื่น

ประเภทผู้ป่วย

 1. ผู้ป่วยระยะท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน มีการพยากรณ์การมีชีวิตอยู่ไม่เกิน 6 เดือน  
 2. ผู้ป่วยและ/หรือญาติแสดงเจตจำนงในการเข้ารักษา ในศูนย์ฯ โดยได้รับการชี้แจงจากแพทย์และพยาบาล ผู้ดูแลถึงการดูแลในศูนย์ฯ ที่มุ่งเน้นเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด และอาการไม่สุขสบายต่างๆไม่ใช่เพื่อการรักษาให้หายจากโรค 
 3. ไม่รับผู้ป่วยที่มีภาวะต่อไปนี้
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคทางจิตเวชที่ต้องดูแลเร่งด่วน
 • ผู้ป่วยมีปัญหาโรคพื้นฐานที่ยังสามารถรักษาทาง อายุรกรรมให้ดีขึ้นได้

ระยะเวลาให้การดูแลผู้ป่วย

ให้การดูแลผู้ป่วยแต่ละรายไม่เกิน 4 สัปดาห์นับจากวันที่ เริ่มรักษาตัวในศูนย์ฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสียชีวิตอย่างดีที่บ้าน 

กิจกรรมประจำสัปดาห์

วันจันทร์ ศิลปบำบัด
วันอังคาร การทำสมาธิ
วันพุธ การนวด ประคบสมุนไพร การทำโยคะ
วันพฤหัสฯ ดนตรีบำบัด
วันศุกร์ การชมภาพยนต์

 

 

 

 

 

กิจกรรมประจำเดือน

 • Group Therapy...สนทนาเยียวยาใจ (Death chat)  ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 14.00 – 17.00 น. 
 • การทำบุญอุทิศส่วนกุศล การทำมิสซา

หมายเหตุ: ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม