SPE

 

 

ปัจจุบัน ภารกิจการรักษาพยาบาลเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ  โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบรรเทาใจในยามเจ็บป่วย เขาจึงควรได้รับการดูแลด้านจิตใจและด้านจิตวิญยาณควบคู่กับทางด้านร่างกาย  เนื่องจากส่วนต่าง ๆ มีผลกระทบต่อกันและกัน ดังนั้น  บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล  จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง  เพื่อสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ในการดูแลจิตใจตนเองและรักษาผู้ป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   ทางแผนกอบรมงานอภิบาลจึงจัดให้มีการอบรมแก่บุคลากร  เพื่อการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอภิบาลผู้ป่วย ตนเอง ครอบครัว เป็นกระบวนการเรียนรู้งานด้านอภิบาลจากประสบการณ์จริง  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการท้าทายให้พบปะกับผู้ป่วยและญาติ  ผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤต  และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฝ่ายจิต  นำมาวิเคราะห์ ประเมินและทบทวนสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นระหว่างภายในตนเอง และภายในกลุ่ม  โดยมีผู้นิเทศ เป็นผู้ให้คำปรึกษาเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล  ทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีการอบรมแก่บุคลากรตั้งแต่ปี ค.ศ.2002 จนถึงปัจจุบัน

 

ข้อมูลพื้นฐาน - ภาพรวมของหน่วยงาน

นำหลักสูตรการฝึกอบรมอภิบาลผู้ป่วยตามกระบวนการSPEมาใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล ในการเป็นผู้ให้บริการด้วยความเอื้ออาทร ระยะเวลาการอบรม 12 ครั้ง ใช้ชื่อว่า การฝึกอบรมงานอภิบาลผู้ป่วย หลักสูตร SPE  

 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อรับความรู้และวิธีการที่ถูกต้องในการอภิบาลผู้ป่วย-ญาติ และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
     
  2. เพื่อเรียนรู้จักตนเองโดยการอภิบาลผู้ป่วยและจากกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน การรู้จักตนเองนี้นำไปสู่ความเข้าใจ การยอมรับจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองและผู้อื่น รวมไปถึงด้านอื่นๆที่ตนเองไม่เคยได้รับรู้มาก่อน
     
  3. เพื่อเรียนรู้การเชื่อมโยงด้านจิตวิทยา เทววิทยา สังคมวิทยา และอื่น ๆ เพื่อให้การอภิบาลมีความรู้ ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นมากขึ้น ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการฟังด้วยจิตเมตตา เพื่อเข้าใจทั้งคำพูด การกระทำ ปฏิกิริยาและความรู้สึกของผู้ป่วย

 

ขอบเขตการบริการ

กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมคือ บุคลากรในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โดยบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมต้องเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้และรับรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการของ SPE เช่น การเยี่ยมผู้ป่วย การปฏิบัติหน้าที่ On Call การทำรายงานด้านเอกสาร การสัมมนากลุ่ม การให้เวลาอย่างเต็มที่เพื่อร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ ฯลฯ  เพื่อให้การอบรมเกิดผลอย่างแท้จริง  โดยอยู่ภายใต้การแนะนำของผู้นิเทศ ปัจจุบันคุณวันทนา  ชาญศิริศักดิ์สกุล ทำหน้าที่เป็นผู้นิเทศ

 

ศักยภาพ / บริการ

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเซนต์หลุยส์  หลังจากรับการอบรมแล้ว บุคลากรสามารถเรียนรู้การรู้จักตนเอง เห็นคุณค่าและรักตนเองมากขึ้น  เสริมสร้างการรู้จักและรักผู้อื่นมากขึ้น  เพิ่มพูนศักยภาพในการให้บริการด้วยการรับรู้ เข้าใจ เห็นใจ และด้วยจิตเมตตา เพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยตามหน้าที่ของตน

 

เวลาในการให้บริการ

ระยะเวลาในการอบรม 12 ครั้ง (วัน) ในระยะเวลา 3 เดือนต่อ 1 คอร์ส

 

ที่ตั้ง / เบอร์ติดต่อของหน่วยงาน

ฝ่ายจิตตาภิบาลชั้น 8 อาคารร้อยปีบารมีบุญ  เบอร์โทรติดต่อ 10890