ศาสนกิจและงานอภิบาล

 

ข้อมูลพื้นฐาน – ภาพรวมของหน่วยงาน

การอภิบาล หมายถึง การดูแลที่เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยเล็งเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เป็นการดูแลที่มุ่งหวังให้ทุกคน ทั้งผู้ให้การดูแล และผู้ได้รับการดูแลได้รับประโยชน์สูงสุดและมีความสุข งานอภิบาลเป็นพันธกิจที่สำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จึงตั้งฝ่ายจิตตาภิบาลเพื่อสืบสานพันธกิจนี้

 

ขอบเขตการบริการ

ผู้ที่ได้รับการอภิบาล ได้แก่ผู้ป่วยและญาติที่เข้ามารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยใน(IPD), ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน, แผนกผู้ป่วยวิกฤต (ICU), แผนกผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU)

 

ศักยภาพ / บริการ

เยี่ยมอภิบาลผู้ป่วย

 • ทีมอภิบาลเยี่ยมอภิบาลผู้ป่วยในห้องผู้ป่วย  เพื่อบรรเทาใจและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึกและให้คำปรึกษาที่เหมาะสม  โดยการเยี่ยมผู้ป่วยแบ่งเป็นผู้ป่วยใหม่/ผู้ป่วยเก่า ,ผู้ป่วยวิกฤต/ผู้ป่วยระยะสุดท้าย,ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด/ผู้ป่วยหลังผ่าตัดและผู้ป่วยวิตกกังวล
 • ทีมอภิบาลปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องฉุกเฉิน (ER) อภิบาลดูแลญาติของผู้ป่วยที่มีอาการอยู่ในระยะวิกฤตอยู่เป็นเพื่อน และบรรเทาใจ ในขณะที่ทีมแพทย์และทีมพยาบาลกำลังปฎิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเป็นผู้สื่อสารข้อมูลระหว่างพยาบาลกับญาติผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลในขั้นต่อไป
 • ทีมอภิบาลเยี่ยมผู้ป่วยเมื่ออยู่ในขั้นวิกฤตอย่างใกล้ชิดและให้เวลามากกว่าผู้ป่วยปกติเป็นพิเศษ  อำนวยความสะดวกทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคมและจิตวิญญาณ  โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา
 • ทีมอภิบาลเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายและญาติ  กรณีที่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตทีมอภิบาลอยู่เป็นเพื่อนและช่วยเหลือตามที่ญาติผู้ป่วยร้องขอ  แนะนำเรื่องเอกสารต่างๆ เช่น พาญาติติดต่อที่ศูนย์บริการเอกสารทางการแพทย์   เพื่อทำใบมรณบัตร  ติดต่อสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ
 • ทีมอภิบาลปฎิบัติหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอจากทุกส่วน เช่น ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล เป็นต้น ในกรณีแพทย์และพยาบาลมีความเห็นว่าผู้ป่วยควรได้รับการเยี่ยมอภิบาลเป็นพิเศษ
 • กิจกรรมส่งเสริมให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ ร้องเพลงอวยพรและแจกของที่ระลึกโดยกลุ่มนักขับร้องของโรงพยาบาลตามโอกาสต่างๆ เช่น  วันผู้ป่วยสากล วันแม่  วันคริสตมาส  วันปัสกา วันเกิดโรงพยาบาล เป็นต้น

 

งานศาสนกิจ

 1.  การจัดพิธีกรรมทางศาสนา บริการศีลศักดิ์สิทธิ์แก่คริสตชนที่นอนป่วยและบุคคลกรในโรงพยาบาลเช่นพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ศีลมหาสนิท ศีลอภัยบาป ศีลเจิมคนไข้ และฯลฯ
 2. การประชาสัมพันธ์เรื่องความเชื่อในโอกาสฉลองเทศกาลต่างๆ ทางศาสนา เช่น แจกพระคัมภีร์และหนังสือศรัทธาตามแผนกต่างๆ จัดบอร์ดที่วัดพระจิตและทางเดินโถง OPD
 3. การสอนคำสอน แบ่งปันพระวาจาแก่พนักงานของโรงพยาบาล

 

งานด้านอบรม

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เปิดสอน หลักสูตรการอภิบาล (Clinical Pastoral Education / Supervised Pastoral Edcation) ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยบรรเทาความทุกข์ด้านจิตวิญญาณ โดยมุ่งหวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและมีความสุขในชีวิตมากขึ้น

เวลาในการให้บริการ

เวลาทำงานใน office   08.00 น. – 17.00 น.  บริการ On call   ให้บริการ  24 ชม.
**หมายเหตุ  on call  คือบุคคลที่ทำหน้าที่เยี่ยมอภิบาลผู้ป่วยและญาติ กรณีพิเศษเมื่อมีการร้องขอ เช่น code Mr.Louis  การรับศีลเจิมผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต เป็นต้น ซึ่งจะปฎิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชม.  

 

ที่ตั้ง/ เบอร์ติดต่อของหน่วยงาน

อาคารร้อยปีบารมีบุญชั้น 18  โทรศัพท์ 0 2-838- 5555 ต่อ 11828   ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการบริการส่งศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ แผนกศาสนกิจและการอภิบาล

 

ตารางมิสซา

วัดพระจิตเจ้า

 • จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา  08.30 น. 
 • ศุกร์ต้นเดือน เวลา  12.20 น. 

วัดน้อย (ชั้น 24 อาคารร้อยปีบารมีบุญ)    

 • ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.

 

ตารางเวลาบริการส่งศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

ส่งศีลมหาสนิท

 • วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา  06.45 น.– 08.00 น. 
 • วันอาทิตย์        เวลา  10.00 น. 

บริการศีลเจิมผู้ป่วยและศีลอภัยบาป

 • บริการศีลเจิมตามความต้องการของผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
 • โครงการบริการศีลเจิมสำหรับผู้ป่วยคาทอลิกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และนอนบนเตียงเป็นเวลานาน ให้บริการทุก 3 เดือน