องค์การเซนต์หลุยส์ / วัฒนธรรมองค์กร

 

องค์การเซนต์หลุยส์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มูลนิธิเซนต์หลุยส์ และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ทำงานร่วมกันในส่วนต่างๆ