พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก

 

 

 

ปรัชญา: "เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น"
 

เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร (NOT - FOR - PROFIT PRIVATE HOSPITAL) ก่อตั้งเมื่อ 15 กันยายน ค.ศ. 1898 (พ.ศ.2441) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ฯพณฯ หลุยส์เวย์ มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกแห่งกรุงสยาม และได้มอบหมาย ให้ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรเป็นผู้ดูแลโรงพยาบาล
 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 344 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ บนถนนสาทรใต้เป็นโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาและพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ทั้งผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน โดยเน้นให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยหลัก (Patient Centered) พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิตฉัยและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องพักผู้ป่วยซึ่งเป็นห้องปรับอากาศทั้งหมด ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) ห้องผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ (CCU) จัดเป็นห้องแยกให้ความสะดวกสบายเป็นสัดส่วน แต่ยังคงความปลอดภัยด้วยระบบติดตามความเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยตลอดเวลาที่ศูนย์กลาง (Central Monitor System) นอกจากนี้ ห้องผ่าตัดเป็นห้องผ่าตัดสำเร็จรูปจากประเทศเยอรมัน ที่สามารถควบคุมการปลอดเชื้อขณะผ่าตัดได้มาตรฐานระดับโรงพยาบาลชั้นนำด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดที่ทันสมัยพร้อมทีมแพทย์ และ วิสัญญีแพทย์ประจำตลอด 24 ชั่วโมง

 

MISSION ( พันธกิจ )

1. Spread the Good News of Christ
ประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า

2. Spread Love and Compassion in Physical and Spiritual Healing
ประกาศความรักและความเมตตากรุณาในการเยียวยาทั้งกายและทางจิตวิญญาณ

 

VISION ( วิสัยทัศน์ )

Home of God's Love and Compassion
บ้านแห่งความรักและความเมตตากรุณาของพระเจ้า

CORE VALUE ( ค่านิยมหลัก )

1. Patients First ( ผู้ป่วยมาก่อนสิ่งใด )
2. Personnel Happiness ( ความสุขของบุคลากร )
3. Human Dignity ( ศักดิ์ศรีของมนุษย์ )
4. Justice and Love ( ความยุติธรรม และ ความรัก )
5. Societal Well-Being and Community Support ( สุขภาวะของสังคมและสนับสนุนชุมชน )