ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

ตารางแพทย์ออกตรวจวันสงกรานต์

05/04/2018

 

แผนกอายุรกรรม

นพ.ชุติพัฒน์ ธรรมารัตน์ ออกตรวจเวลา 09.00 - 17.00 น.
นพ.ทรงพล วิชิตนาค ออกตรวจเวลา 17.00 - 20.00 น.
นพ.สมหวัง อนรรฆกิตติกุล ออกตรวจเวลา 17.00 - 20.00 น.
นพ.ยศดนัย โรจน์ธรรมรัตน์ ออกตรวจเวลา 17.00 - 20.00 น.
พญ.เชาวณี ภู่สุธาสี ออกตรวจเวลา 08.00 - 12.00 น. (PSY)

 

แผนกกุมารเวชกรรม

นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า ออกตรวจเวลา 08.00 - 20.00 น..
พญ.วันเพ็ญ รักชีพ ออกตรวจเวลา 10.00 - 13.00 น.

 


แผนกศัลยกรรม

นพ.ณรงค์ศักดิ์ จงศิริ ออกตรวจเวลา 07.00 - 16.00 น.
นพ.บรรพต ภู่สุธาสี ออกตรวจเวลา 08.00 - 13.00 น.
นพ.สุเทพ อุดมจรรยา ออกตรวจเวลา 13.00 - 17.30 น.
นพ.อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์ ออกตรวจเวลา 17.00 - 20.00 น.

 

แผนกกระดูก ไขข้อ และกล้ามเนื้อ

นพ.สุนัย เจียรพัฒโนดม ออกตรวจเวลา 08.00 - 12.00 น.
นพ.ชัยเวช ฤติวรางค์กูร ออกตรวจเวลา 08.00 - 16.00 น.

 

สถาบันหัวใจ

นพ.บุญเสริฐ ชาติละออง ออกตรวจเวลา 08.30 - 12.00 น.

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.ปริย วิมลวัตรเวที ออกตรวจเวลา 09.00 - 12.00 น.

 


แผนกรังสีวิทยา

นพ.อธินนท์ จันทรโอภากร ออกตรวจเวลา 08.00 - 20.00 น.

 

 

 

OPD ที่ิปิดทำการในช่วงวันหยุดสงกรานต์

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม ปิดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. - - -
คลินิกตา และ คลินิกหู คอ จมูก ปิดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. - - -
ศูนย์ทันตกรรม ปิดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. - - -
ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ ปิดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. - 15 เม.ย. -
ศูนย์ทางเดินอาหาร ปิดให้บริการวันที่ - 14 เม.ย. 15 เม.ย. -
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ปิดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. 14 เม.ย. 15 เม.ย. -
คลินิกแพทย์แผนจีน ปิดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. 14 เม.ย. 15 เม.ย. -
ศูนย์ผิวหนัง ปิดให้บริการวันที่ 13 เม.ย. 14 เม.ย. 15 เม.ย. 16 เม.ย.