ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

รายชื่อแพทย์ออกตรวจวันจักรี

04/04/2018

 

แผนกอายุรกรรม

นพ.สมชัย มีนสุข ออกตรวจเวลา 06.30 - 12.00 น.
พญ.จารุณี สำเร็จประสงค์ ออกตรวจเวลา 08.00 - 12.00 น.
พญ.กาญจนา เย็นภิญโญสุข ออกตรวจเวลา 08.00 - 12.00 น.
นพ.ชุติพัฒน์ ธรรมารัตน์ ออกตรวจเวลา 12.00 - 17.00 น.
นพ.ทรงพล วิชิตนาค ออกตรวจเวลา 17.00 - 20.00 น.
นพ.สมหวัง อนรรฆกิตติกุล ออกตรวจเวลา 17.00 - 20.00 น.
นพ.ยศดนัย โรจน์ธรรมรัตน์ ออกตรวจเวลา 17.00 - 20.00 น.
พญ.เชาวณี ภู่สุธาสี ออกตรวจเวลา 08.00 - 12.00 น. (PSY)

 

แผนกกุมารเวชกรรม

นพ.นฤนนท์ เหล่าสุนทร ออกตรวจเวลา 08.00 - 12.00 น.
นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า ออกตรวจเวลา 08.00 - 20.00 น.

 

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

พญ.เพชรรัตน์ ปิตะหงส์ ออกตรวจเวลา 08.00 - 16.00 น.

 

แผนกศัลยกรรม

นพ.ณรงค์ศักดิ์ จงศิริ ออกตรวจเวลา 07.00 - 16.00 น.
นพ.บรรพต ภู่สุธาสี ออกตรวจเวลา 08.00 - 13.00 น.
นพ.สุเทพ อุดมจรรยา ออกตรวจเวลา 12.00 - 17.30 น.
นพ.อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์ ออกตรวจเวลา 17.00 - 20.00 น.

 

แผนกกระดูก ไขข้อ และกล้ามเนื้อ

นพ.สุนัย เจียรพัฒโนดม ออกตรวจเวลา 08.00 - 12.00 น.
นพ.นิคม โนรี ออกตรวจเวลา 09.00 - 20.00 น.
นพ.ชัยเวช ฤติวรางค์กูร ออกตรวจเวลา 08.00 - 15.00 น.

 

สถาบันหัวใจ

นพ.ศักดิ์ชัย รัศมีมาสเมือง ออกตรวจเวลา 08.30 - 12.00 น.

 

 

คลินิกตา

นพ.ภารดร สุขอุดม ออกตรวจเวลา 09.00 - 12.00 น.

 

คลินิกหู คอ จมูก

นพ.วรุตม์ ศุภนคร ออกตรวจเวลา 09.00 - 12.00 น.
คุณคงพล เอื้อศิริรัตนไพศาล ออกตรวจเวลา 09.00 - 12.00 น. (นักตรวจการได้ยิน)

 

ศูนย์ทางเดินอาหาร

นพ.กัมพล โรจนรัตนางกูร ออกตรวจเวลา 07.00 - 17.00 น.
นพ.ธนกรณ์ หาญสมบูรณ์ ออกตรวจเวลา 09.00 - 14.00 น.

 

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ (ปิดให้บริการ)

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.ปริย วิมลวัตรเวที ออกตรวจเวลา 09.00 - 12.00 น.

 

ศูนย์ผิวหนัง

นพ.วิชัย หงส์จารุ ออกตรวจเวลา 09.00 - 11.00 น.
พญ.ปาริชาต ชลิดาพงศ์ ออกตรวจเวลา 10.00 - 16.00 น.

 

คลินิกแพทย์แผนจีน

พจ.มาลี แซ่อึ้ง ออกตรวจเวลา 09.00 - 15.00 น.
พจ.ณรงค์ แซ่งุ่ย ออกตรวจเวลา 09.00 - 18.00 น.

 

ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.อรรถ ประดิษฐ์ธำรงค์ ออกตรวจเวลา 09.00 - 17.00 น.
ทพ.เสรี จริยวิลาศกุล ออกตรวจเวลา 09.00 - 17.00 น.
ทพ.ชุมพล เหลืองอร่าม ออกตรวจเวลา 09.00 - 17.00 น.
ทพญ.จิราภรณ์ แต้วีระพิชัย ออกตรวจเวลา 09.00 - 17.00 น.
ทพญ.ประวีณา กรีติมโนชญ์ ออกตรวจเวลา 09.00 - 17.00 น.

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.วิษณุ ธาราฉัตร ออกตรวจเวลา 07.00 - 15.00 น.
นพ.สัญชัย ซิงห์ ออกตรวจเวลา 07.00 - 15.00 น.

 

แผนกรังสีวิทยา

พญ.อุษา วงศ์จตุพร ออกตรวจเวลา 08.00 - 14.00 น.
พญ.พีรยา จงหมายลักษณ์ ออกตรวจเวลา 08.00 - 14.00 น.
นพ.เมธัส ไทยอุทิศ ออกตรวจเวลา 08.00 - 14.00 น.
นพ.อธินนท์ จันทรโอภากร ออกตรวจเวลา 14.00 - 20.00 น.