ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

การอบรม เรื่อง "โรคอุบัติใหม่ความท้าทายของบุคลากรสุขภาพ"

 

บุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "โรคอุบัติใหม่ความท้าทายของบุคลากรสุขภาพ"  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและทราบสถานการณ์ปัจจุบันของโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำ 

การอบรม เรื่อง "โรคอุบัติใหม่ความท้าทายของบุคลากรสุขภาพ" ในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้รับเกียรติบรรยายจากนพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร และ อาจารย์สุวัฒน์ คำนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินราธิราช มาเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ในการอบรม

การอบรม เรื่อง "โรคอุบัติใหม่ความท้าทายของบุคลากรสุขภาพ" ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2019 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์