ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

รายชื่อแพทย์ออกตรวจวันคริสต์มาส

24/12/2018

รายชื่อแพทย์ออกตรวจวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันที่ 25 ธันวาคม 2018 (วันคริสต์มาส)

 

 

 

แผนกอายุรกรรม

อายุรกรรม 1

นพ.กิตตินันท์ กุญแจกาญจน์ ออกตรวจเวลา 07.00 – 12.00 น.
พญ.จารุณี สำเร็จประสงค์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
พญ.กาญจนา เย็นภิญโญสุข ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.ธีรวัจน์ โกมลพฤตินันท์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 16.00 น.
นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา ออกตรวจเวลา 16.00 – 18.00 น.
นพ.วิทวัส แนววงศ์ ออกตรวจเวลา 16.30 – 20.00 น.
นพ.ทรงพล วิชิตนาค ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.
นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ ออกตรวจเวลา 07.30 – 19.30 น.

 


อายุรกรรม 2

นพ.สมชัย มีนสุข  ออกตรวจเวลา 07.00 – 12.00 น.
นพ.ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.
นพ.มังกร วิจิตจรรยากุล ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.
พญ.สุทธิมา ทินกร ออกตรวจเวลา 10.00 – 17.00 น.
นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.
นพ.พรพงษ์ ลักษมีสถาพร ออกตรวจเวลา 18.00 – 20.00 น.
พญ.สาราญ กลิ่นแพทย์กิจ ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.
พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น. (PSY)

 

 

แผนกกุมารเวชกรรม

พญ.อัญชลี จิรสิริโรจนากร ออกตรวจเวลา 07.00 – 17.00 น.
นพ.นฤนนท์ เหล่าสุนทร ออกตรวจเวลา 08.00 – 14.00 น.
พญ.ศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล ออกตรวจเวลา 08.30 – 16.00 น.
นพ.โฉม เคียมเส็ง ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.
พญ.วันเพ็ญ รักชีพ ออกตรวจเวลา 10.00 – 16.00 น.
พญ.พิกุล อาศิรเวช ออกตรวจเวลา 16.00 – 20.00 น.
นพ.ณัฐพงษ์ จิตรุ่งเรืองนิจ ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.
นพ.ศักดา อาจองค์วัลลิภากร ออกตรวจเวลา 18.00 – 20.00 น.

 

 

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

พญ.เพชรรัตน์ ปิตะหงษ์นันท์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 16.00 น.
นพ.โซ่สกุล บุณยะวิโรจ ออกตรวจเวลา 17.00 – 19.00 น.

 


แผนกศัลยกรรม

นพ.สุเทพ อุดมจรรยา ออกตรวจเวลา 07.00 – 13.00 น.
นพ.ณรงค์ศักดิ์ จงศิริ ออกตรวจเวลา 08.00 – 16.00 น.
นพ.วีรวัฒน์ แปิยรัตนวงศ์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 17.00 น.
นพ.วรัญญู จิรามริทธิ์ ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.

 

 


ศูนย์กระดูก ไขข้อ และกล้ามเนื้อ

นพ.สุนัย เจียรพัฒโนดม ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.พงพันธุ์ อารีเจริญเลิศ ออกตรวจเวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.ศรัณย์พงศ์ ยมาภัย ออกตรวจเวลา 08.30 – 15.00 น.
นพ.อภิสรรค์ จินานุวัฒนา ออกตรวจเวลา 10.00 – 14.30 น.
นพ.จตุพล คงถาวรสกุล ออกตรวจเวลา 14.00 – 17.00 น.
นพ.อารักษ์ ลิ่มตระกูล ออกตรวจเวลา 16.30 – 20.00 น.
นพ.สถาพร เหลืองอร่าม ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.
นพ.เอกชัย เจริญอาภรณ์วัมนา ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.
นพ.ธนา ศิริพิสิฐศักดิ์ ออกตรวจเวลา 19.00 – 22.00 น.

 

 


สถาบันหัวใจ

นพ.ศักดิ์ชัย รัศมีมาสเมือง ออกตรวจเวลา 08.30 – 12.00 น.
นพ.บุญเสริฐ ชาติละออง ออกตรวจเวลา 08.30 – 12.00 น.
พญ.พรรณี เสถียรโชค ออกตรวจเวลา 08.30 – 12.00 น.


 


คลินิกตา

นพ.พิบูลย์ วัชรพิบูลย์ ออกตรวจเวลา 07.00 – 12.00 น.
นพ.ภราดร สุขอุดม ออกตรวจเวลา 08.30 – 17.00 น.
พญ.สุปรียา อรรถวุฒิศิลป์ ออกตรวจเวลา 17.30 – 19.00 น.

 

 


คลินิกหู คอ จมูก

พญ.ศุภวัลย์ ศาลากิจ ออกตรวจเวลา 07.00 – 14.00 น.
นพ.มะโนธรรม พงษ์อาไพ ออกตรวจเวลา 08.00 – 16.00 น.
นพ.ศิริพรชัย ศุภนคร ออกตรวจเวลา 10.00 – 11.30 น.
นพ.ปิ่น ลิ้มมีโชคชัย ออกตรวจเวลา 17.00 – 19.00 น.
คุณสุวรีย์ พันธ์เลือดไทย ออกตรวจเวลา 15.30 – 19.00 น.(นักตรวจการได้ยิน)

 

 


ศูนย์ทางเดินอาหาร

นพ.กัมพล โรจนรัตนางกูร ออกตรวจเวลา 07.00 – 16.00 น.
นพ.ธนกรณ์ หาญสมบูรณ์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.

 


ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ

นพ.สงวนชัย โชคดีสัมฤทธิ์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.


 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 20.00 น.

พญ.พรหทัย ต.ศรีวงษ์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
พญ.เจณณัฏฐญา พลังแสงวิไล ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.

 


ศูนย์ผิวหนัง

นพ.สมบูรณ์ จรัสวงศ์ขจร ออกตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.
พญ.ปาริชาต ชลิดาพงศ์ ออกตรวจเวลา 13.00 – 18.00 น.

 


คลินิกแพทย์แผนจีน

พจ.ณรงค์ แซ่งุ่ย ออกตรวจเวลา 09.30 – 18.00 น.

 


ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ชุมพล กฤตยะพงษ์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพ.ประสงค์ โฆสรัสวดี ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพ.เสรี จริยวิลาศกุล ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพ.ปรีชา อัศวนภ ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพ.อานนท์ ยินดีสุข ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพ.ชุมพล เหลืองอร่าม ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพญ.ประกายดาว ศิลาจารูญ ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพญ.มยุรา โฆสรัสวดี ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพญ.ลลิตา เลิศจิระวงศ์ ออกตรวจเวลา 09.00 – 17.00 น.

 

 


ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.พรกิจ กิจจารุวัฒนากูล ออกตรวจเวลา 07.00 – 15.00 น.
นพ.สัญชัย ซิงห์ ออกตรวจเวลา 07.00 – 15.00 น.

 แผนกรังสีวิทยา

นพ.เมธัส ไทยอุทิศ ออกตรวจเวลา 08.00 – 17.00 น.
นพ.วรวุฒิ โตวรรณสูตร ออกตรวจเวลา 08.00 – 17.00 น.
พญ.พีรยา จงหมายลักษณ์ ออกตรวจเวลา 08.00 – 16.00 น.
นพ.เกียรติ อาจหาญสิริ ออกตรวจเวลา 17.00 – 20.00 น.