ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะระบบ: โปรแกรมการทำงานด้านสุขภาพด้วยจิตวิญญาณ

02/07/2020

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จัดนิทรรศการ ในโอกาสที่ทางโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะระบบ: โปรแกรมการทำงานด้านสุขภาพด้วยจิตวิญญาณ (Spiritual Healthcare Appreciation Program) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

 

นิทรรศการ SHA Certificate เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ บริเวณโถงร้านกาแฟ อาคารร้อยปีบารมีบุญ

 

การรับรองดังกล่าวเป็นการรับรองมาตรฐานเฉพาะระบบที่แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มีระบบการทำงานด้านบริการสุขภาพที่ใช้มิติจิตวิญญาณเข้ามามีส่วนร่วม โดยนำมาตรฐานและองค์ประกอบของ Spiritual Healthcare Appreciation (SHA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมการดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีการบูรณาการมิติด้านจิตใจ/จิตวิญญาณในกระบวนการดูแลผู้ป่วย สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา นำปรัชญาพื้นฐานซึ่งเป็นบริบทของโรงพยาบาลมาใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของผู้ให้บริการให้มีความสุข ให้คุณค่าในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

จิตวิญญาณในการทำงาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ว่าตนเองมีคุณค่า มีความหวัง มีโอกาสได้ทำงานที่มีคุณค่า และมีความหมายต่อตนเองและต่อคนอื่น มีความสามารถในการเชื่อมโยงคุณค่าของงานเข้ากับศักยภาพแห่งตน สามารถรับรู้เชื่อมต่อระหว่างชีวิตของตนกับผู้อื่นได้ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน มีสภำวะที่รับรู้พลังของชีวิตมีควำมอิ่มเอมใจ ไม่เห็นแก่ตัวมีกำรปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสังคมและส่วนรวม (ดวงสมร บุญผดุง )

 

การเยี่ยมสำรวจ SHA ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) เป็นกระบวนการสัมผัสความเป็นมนุษย์ในองค์กร รับรู้คุณค่าและความหมาย ที่เกิดจาก การทำงานที่สำเร็จได้ด้วย “ใจ” ที่ประณีตมากขึ้น