ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 

16/03/2018

ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เข้ารับประทานประกาศนียบัตรการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA: Hospital Accreditation) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่19 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลยังได้รับการคัดเลือกผลงานการพัฒนาคุณภาพ 3 เรื่องร่วมจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย ได้แก่ 
1) นวัตกรรมกระบวนการรับผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน
2) กล่องน้อยคอยเตือนใจ
3) 2S Safe a life
การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ภายใต้แนวคิด “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” เป็นการประชุมวิชาการของบุคลากรทางสาธารณสุข ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเชิดชูสถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพ และจุดประกายทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลทั่วประเทศ