ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

สถาบันพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าศึกษาดูงาน Palliative care ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

21/05/2019

วันที่ 20 พฤษภาคม 2019 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง สถาบันพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย จำนวน 12 ท่าน พร้อมอาจารย์ 1 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน Palliative care ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

โดยเซอร์โยอันนา บุญทองมาก ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายจิตตาภิบาล พร้อมทีมพยาบาลและบุคคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้ให้การต้อนรับและพาคณะผู้ศึกษาดูงานเข้าชมศูนย์พระเมตตา

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้เน้นศึกษาเรื่องระบบการจัดการบริการ การพัฒนาคุณภาพงานบริการ บทบาทพยาบาล และกิจกรรมด้าน Palliative care พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอีกด้วย