ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

สมณโอวาทของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสแก่คณะเวชบุคคล ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

24/11/2019

 

ลูกๆ ที่รักทั้งหลาย

        พ่อมีความยินดีที่ได้มีโอกาสได้พบกับลูกๆ ทุกคน ที่เป็นเวชบุคคลของ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลในเครือคาทอลิกอื่นๆ และศูนย์ด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ขอขอบใจผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำหรับคำกล่าวต้อนรับ สำหรับตัวพ่อเองแล้ว นี่เป็นพระพรในการที่พ่อได้ประจักษ์ด้วยตนเอง ถึงงานรับใช้ที่มีคุณค่ายิ่ง ที่พระศาสนจักรได้มอบให้กับปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด พ่อขอกล่าวทักทายด้วยความรักต่อบรรดาภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต และนักบวชหญิงอื่นๆ ที่อยู่ที่นี่ พ่อขอขอบคุณ เพราะการอุทิศตนอย่างสงบเงียบ  และเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ลูกได้ช่วยให้เราสามารถรำพึงเห็นพระพักตร์ที่เป็นดุจมารดาของพระเจ้า ที่ก้มองค์ลงมาเพื่อเจิมและพยุงบรรดาบุตรธิดาของพระองค์ให้ลุกขึ้น ขอขอบใจมากๆ

        พ่อรู้สึกยินดีที่ได้ยินผู้อำนวยการ กล่าวถึงคติพจน์ของโรงพยาบาลแห่งนี้ที่ว่า “Ubi caritas, Ibi Deus est” กล่าวคือ ที่ใดมีความรัก ที่นั่นพระเจ้าประทับอยู่ด้วย เพราะว่าในการแสดงความรักความเมตตานี่เอง ที่คริสตชนไม่เพียงแต่ได้รับกระแสเรียกของการเป็นศิษย์ธรรมทูตเท่านั้น แต่ยังเป็นกระแสเรียกเพื่อให้เราเผชิญหน้าต่อการติดตามพระคริสตเจ้าขององค์กรและตัวเราเองอีกด้วยพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ. 25: 40) เราเป็นศิษย์ธรรมทูต รักษาคนป่วยที่เปิดใจ“ภราดรภาพในการพิศเพ่งภาวนา (a contemplative fraternity) ที่รู้จักมองความยิ่งใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนมนุษย์ ค้นพบพระเจ้าในมนุษย์แต่ละคน...รู้จักเปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า เพื่อความสุขของผู้อื่น ดังที่พระบิดาทรงเป็นผู้ทรงพระทัยดี” (EG ข้อ 92)

 

 

        จากมุมมองนี้ พ่อเห็นว่าพวกลูกได้ปฏิบัติกิจเมตตาธรรมที่ยิ่งใหญ่ข้อหนึ่ง เพราะการทำงานเพื่อการเยียวยารักษาคนอื่นนั้น เป็นการกระทำที่มากกว่าสิ่งที่ต้องทำตามหลักวิชาการ การทำงานของลูก ไม่ใช่เป็นเพียงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ แต่ต้องมีบางสิ่งบางอย่างมากกว่านั้น ต้องมีความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน ต้องต้อนรับและโอบกอดทุกชีวิตที่มาหาเราด้วยความเร่งด่วน ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความรักเมตตา ที่เกิดจากการให้เกียรติและความเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน กระบวนการแห่งการรักษาพยาบาลยังเรียกร้องพลังอำนาจแห่งการเจิมด้วยสายตาที่นุ่มนวล ทะนุถนอม และให้เกียรติแก่บุคคลที่มาหาด้วยลักษณะที่แตกต่างกันสารพัด พวกลูกในฐานะที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานเวชบุคคล จะวางตัวเป็นศิษย์ธรรมทูตได้ ก็ต่อเมื่อลูกมองใบหน้าของคนไข้และเรียกเขาตามชื่อ พ่อทราบว่าการบริการแบบนี้ บางครั้งอาจจะเหน็ดเหนื่อยและทำให้หมดเรี่ยวแรง พ่อทราบว่า ลูกต้องประสบกับสถานการณ์ที่สุดขั้ว ซึ่งเรียกร้องให้ตัวลูกเองต้องได้รับแรงดลใจ การส่งเสริม และการใส่ใจดูแลด้วย เพราะฉะนั้น นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ที่จะต้องพัฒนางานอภิบาลเพื่อการรักษาพยาบาล ที่ไม่ใช่เพียงแต่การรักษาคนไข้เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการที่จะได้รับการสนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงาน พวกลูกทราบดีแล้วว่า การทำงานของลูก เป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่และความดูแลที่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้อาวุโส หนุ่มสาว และผู้ที่เปราะบางที่สุด

        ปีนี้ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ฉลองครบรอบ 120 ปี ของการก่อตั้ง มีผู้คนเรือนแสนที่ได้รับความบรรเทาจากสถานพยาบาลแห่งนี้ ในความทุกข์ และความโดดเดี่ยว พ่อขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับพระพรแห่งการทำงานของพวกลูกในระยะเวลาหลายปีนี้ และขอร้องให้พันธกิจนี้ และงานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ยิ่งวันยิ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสนจักร ซึ่งปฏิบัติพันธกิจในการนำความรักและการเยียวยารักษาของพระเยซูคริสตเจ้าไปสู่ผู้ที่กำลังทนทุกข์

 

 

        หลังจากที่เราได้พบกันที่นี่ พ่อจะไปเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการ เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ของพวกเขา ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงระยะเวลาอันสั้นก็ตาม

        เราต่างก็ทราบดีแล้วว่า เมื่อต้องเผชิญความเจ็บป่วยทำให้เกิดคำถามมากมายในชีวิต ปฏิกิริยาแรกของเราอาจจะเป็นการต่อต้าน เราอาจจะรู้สึกสับสน และเศร้าโศก นี่คือเสียงร้องของผู้ที่เจ็บปวด และก็สมควรที่จะให้เป็นเช่นนั้น พระเยซูคริสตเจ้าได้ทนทุกข์และได้เรียกหาพระเจ้า ผ่านทางการสวดภาวนา เราปรารถนาที่จะถวายความทุกข์ของเรา ร่วมกับพระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า

        การมีส่วนรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระมหาทรมาน เราค้นพบพลังอำนาจของการได้ใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้าในความอ่อนแอ และบาดแผลของเรา นี่คือคำเชิญชวนของพระองค์ เพื่อที่เราจะได้ยึดมั่นในพระองค์และในการอุทิศตัวของพระองค์ ถ้าบางครั้งเรารู้สึกภายในถึง “ความยากลำบากนั้นเป็นเหมือนอาหาร และพระองค์ประทานความทุกข์ใจให้เป็นเหมือนน้ำดื่ม” (อสย. 30: 20) ให้เราอธิษฐานภาวนาเพื่อที่เราจะได้พบความช่วยเหลือที่เราต้องการจากมือที่ยื่นออกไปเพื่อนำความบรรเทาของพระเจ้ามาสู่เรา “ถึงกระนั้นพระอาจารย์ของท่านจะไม่ซ่อนพระองค์อีก” (อสย. 30: 20) แล้วเราจะเห็นว่าพระองค์อยู่ใกล้ชิดร่วมในความทุกข์กับเรา

        ขอให้เรามอบการพบปะกันในครั้งนี้ และมอบชีวิตของลูกให้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของพระแม่มารีย์ ภายใต้ผ้าคลุมของพระนาง ขอพระแม่มารีย์หันพระเนตรอันเปี่ยมเมตตามายังลูกทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาของความทุกข์ยากลำบาก ความเจ็บไข้ได้ป่วย และความเปราะบางทั้งปวง ขอพระแม่มารีย์ช่วยลูกให้ได้รับพระหรรษทานในการที่จะพบพระบุตรของพระนาง ในเนื้อหนังของบรรดาผู้เจ็บป่วย ที่ลูกอุทิศตนรับใช้พวกเขา

        พ่อขออวยพรลูกและครอบครัวของลูก และพ่อขอให้ลูกทุกคน จงอย่าลืมสวดภาวนาเพื่อพ่อด้วย ขอบใจมาก